ઉદ્ગાર (કાવ્યસંગ્રહ) / નલિન રાવળ

ઉદ્ગાર (કાવ્યસંગ્રહ) / નલિન રાવળ

કોપીરાઇટ :બિરેન રાવળ

અનુક્રમણિકા

ઉદ્ગાર - નિવેદન / નલિન રાવળ
ઉદ્ગાર– અર્પણ / નલિન રાવળ
ઉદ્ગાર - સ્વાગત / નલિન રાવળ
માર્ગારેટ / નલિન રાવળ
 
1 - આવું ? / નલિન રાવળ
2 - સ્હવાર-૧ / નલિન રાવળ
3 - સ્હવાર-ર / નલિન રાવળ
4 - મધ્યાહ્ન / નલિન રાવળ
5 - બપોર / નલિન રાવળ
6 - એક વૃદ્ધાની સાંજ / નલિન રાવળ
7 - એક વૃદ્ધની સાંજ / નલિન રાવળ
8 - એક નામેરી વૃદ્ધને મળતાં / નલિન રાવળ
9 - રસ્તા / નલિન રાવળ
10 - મુંબઈ / નલિન રાવળ
11 - શાંતિ / નલિન રાવળ
12 - મધ્ય રાત્રિએ ભરૂચ / નલિન રાવળ
13 - ઠામ / નલિન રાવળ
14 - કાલ લગી અને આજ / નલિન રાવળ
15 - ચોમાસામાં / નલિન રાવળ
16 - પાનખર / નલિન રાવળ
17 - કહીં જશે ? / નલિન રાવળ
18 - કવિનું મૃત્યુ / નલિન રાવળ
19 - સ્વપ્નું / નલિન રાવળ
20 - ગાન / નલિન રાવળ
21 - વાર વાર / નલિન રાવળ
22 - ઝાલરટાણું / નલિન રાવળ
23 - ફૂલ-મ્હેક-મોતી-યાદ / નલિન રાવળ
24 - ગામ / નલિન રાવળ
25 - વળાંક / નલિન રાવળ
26 - રમણી / નલિન રાવળ
27 - કવિ / નલિન રાવળ
28 - કાવ્ય / નલિન રાવળ
29 - ઢેલ (એક કાલ્પનિક કથા) / નલિન રાવળ
 
કવિશ્વર દલપતરામ ઍવોર્ડ / નલિન રાવળ