શમ્યાપ્રાસ (વાર્તાસંગ્રહ) / ગુણવંત વ્યાસ

શમ્યાપ્રાસ (વાર્તાસંગ્રહ) / ગુણવંત વ્યાસ

કોપીરાઇટ :કાશ્મીરા વ્યાસ

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / શમ્યાપ્રાસ / ગુણવંત વ્યાસ
આ વાર્તાઓ વિશે... / શમ્યાપ્રાસ / ગુણવંત વ્યાસ
પરિશિષ્ટ / શમ્યાપ્રાસ
    ‘વાર્તા'ની વિવિધ મુદ્રાઓ / શમ્યાપ્રાસ / વિજય શાસ્ત્રી
    વ્યંજક અર્થવ્યાપ સિદ્ધ થયો છે / શમ્યાપ્રાસ / ઈલા નાયક
    ગુણવંત વ્યાસનું વાર્તાવિશ્વ / શમ્યાપ્રાસ / સંધ્યા ભટ્ટ
    આ લે, વાર્તા ! / શમ્યાપ્રાસ / ડૉ.નરેશ શુક્લ
    ગુણવંત વ્યાસની વાર્તાઓમાં દલિત સંવેદના / શમ્યાપ્રાસ / ડૉ.વિશ્વનાથ પટેલ
    એક પત્ર / શમ્યાપ્રાસ / કુમાર જિનેશ શાહ
આ લે, વાર્તા વિશે, અન્ય અભિપ્રાયો / શમ્યાપ્રાસ
 
1 - શમ્યાપ્રાસ / ગુણવંત વ્યાસ
2 - નવી સડક / ગુણવંત વ્યાસ
3 - દાઢીવાળો બાવો / ગુણવંત વ્યાસ
4 - હમ કિસી સે કમ નહીં ! / ગુણવંત વ્યાસ
5 - નિરુદ્દેશે / ગુણવંત વ્યાસ
6 - મેળો / ગુણવંત વ્યાસ
7 - જુઠ્ઠો / ગુણવંત વ્યાસ
8 - બીજો વિકલ્પ / ગુણવંત વ્યાસ
9 - સુન્દર-કાણ્ડ / ગુણવંત વ્યાસ
10 - ખાલીપો / ગુણવંત વ્યાસ
11 - મોટો / ગુણવંત વ્યાસ
12 - શ્રદ્ધાંજલિ / ગુણવંત વ્યાસ