રાગાધીનમ્ (કાવ્યસંગ્રહ) / સંજુ વાળા

રાગાધીનમ્ (કાવ્યસંગ્રહ) / સંજુ વાળા

અનુક્રમણિકા

रागाधिनम् - / સુન્દરમ્
પ્રયોગમાં પરંપરાનું તેજ / रागाधिनम् / પ્રસ્તાવના /રઘુવીર ચૌધરી
रागाधिनम् / અર્પણ / સંજુ વાળા
 
1 - એક / રાગાધીનમ્ / સંજુ વાળા
    1.1 - અણીએ ઊભા / સંજુ વાળા
    1.2 - મજા / સંજુ વાળા
    1.3 - કોણ ભયો સંબંધ / સંજુ વાળા
    1.4 - એક પલકારે / સંજુ વાળા
    1.5 - રમે માંહ્યલો / સંજુ વાળા
    1.6 - અનભે ગતિ / સંજુ વાળા
    1.7 - સુખસંગત / સંજુ વાળા
    1.8 - અવળી ચાલ / સંજુ વાળા
    1.9 - જડી સરવાણી / સંજુ વાળા
    1.10 - ઊગ્યું અણધાર્યું / સંજુ વાળા
    1.11 - સાંઢણી / સંજુ વાળા
    1.12 - તું આવે / સંજુ વાળા
    1.13 - ચકરાવો / સંજુ વાળા
    1.14 - જીવને ! / સંજુ વાળા
    1.15 - છાંઈ / સંજુ વાળા
    1.16 - દાધારંગા / સંજુ વાળા
    1.17 - બોલે ! / સંજુ વાળા
    1.18 - બધું બરાબર / સંજુ વાળા
    1.19 - શબરી ને મન - / સંજુ વાળા
    1.20 - હે પાનભાઈ ! / સંજુ વાળા
2 - બે / રાગાધીનમ્ / સંજુ વાળા
    2.1 - ક્યાં એની જાણ ? / સંજુ વાળા
    2.2 - સંવાદ / સંજુ વાળા
    2.3 - કહીએ પૃથ્વીને કૂંડું / સંજુ વાળા
    2.4 - વારતાને / સંજુ વાળા
    2.5 - થઈને રહીએ લીટી / સંજુ વાળા
    2.6 - નિન્મસ્તર વાત / સંજુ વાળા
    2.7 - જાદુઈ ખાનું / સંજુ વાળા
    2.8 - કંઈ / સંજુ વાળા
    2.9 - ઘરમાં / સંજુ વાળા
    2.10 - આપણે / સંજુ વાળા
    2.11 - ક્યાંય નહીં / સંજુ વાળા
    2.12 - રોજ ઊઠીને દળવું / સંજુ વાળા
    2.13 - તંત કોઈ ઝાલ્યા / સંજુ વાળા
    2.14 - સરખી સૌની રાવ / સંજુ વાળા
    2.15 - તો સારું / સંજુ વાળા
    2.16 - ખમ્મા કાળને / સંજુ વાળા
    2.17 - વાતના વળાંક પર / સંજુ વાળા
    2.18 - એ...૧ / સંજુ વાળા
    2.19 - એ...૨ / સંજુ વાળા
    2.20 - માણસ / સંજુ વાળા
    2.21 - ધારણ ધરીએ / સંજુ વાળા
    2.22 - સાધુવેશ / સંજુ વાળા
    2.23 - સ્મરણ / સંજુ વાળા
    2.24 - જળઘાત / સંજુ વાળા
3 - ત્રણ / રાગાધીનમ્ / સંજુ વાળા
    3.1 - આજીજી / સંજુ વાળા
    3.2 - ડહાપણ દાખો / સંજુ વાળા
    3.3 - દીવા શગે ચડ્યાં / સંજુ વાળા
    3.4 - તું નહીં તો / સંજુ વાળા
    3.5 - ઉત્તાપ / સંજુ વાળા
    3.6 - વરતારો / સંજુ વાળા
    3.7 - દરિયો દેખાડે / સંજુ વાળા
    3.8 - અમને તો / સંજુ વાળા
    3.9 - આંબલો / સંજુ વાળા
    3.10 - વાડીનો વડ / સંજુ વાળા
    3.11 - સરવર / સંજુ વાળા
    3.12 - ના તરછોડો/ સંજુ વાળા
    3.13 - તું–હું / સંજુ વાળા
    3.14 - ગાંઠ વળી ગઈ / સંજુ વાળા
    3.15 - પડછાયા ઓઢીએ / સંજુ વાળા
    3.16 - કળ જડે નહીં / સંજુ વાળા
    3.17 - અડધાં કમાડ / સંજુ વાળા
    3.18 - ઘાસની સળી / સંજુ વાળા
    3.19 - નાહક લલચાવ મા / સંજુ વાળા
    3.20 - મનમોજી / સંજુ વાળા
    3.21 - ચાલીના નાકે / સંજુ વાળા
    3.22 - પડાવ કેવા કેવા / સંજુ વાળા
4 - ચાર / રાગાધીનમ્ / સંજુ વાળા
    4.1 - જુદા આકારની લખોટી / સંજુ વાળા
    4.2 - કાગળમાં ઘાત / સંજુ વાળા
    4.3 - હજુ / સંજુ વાળા
    4.4 - રેલમછેલ / સંજુ વાળા
    4.5 - સુખ કહે / સંજુ વાળા
    4.6 - સબૂરી કર / સંજુ વાળા
    4.7 - તમાશાને તેડાં / સંજુ વાળા
    4.8 - વાત કહું ખાસ / સંજુ વાળા
    4.9 - કવિતા / સંજુ વાળા
    4.10 - મથામણ / સંજુ વાળા
    4.11 - નહીં બોલું / સંજુ વાળા
    4.12 - આઘાં મુકામ / સંજુ વાળા
5 - પાંચ / રાગાધીનમ્ / સંજુ વાળા
    5.1 - ડાયાબિટિક – / સંજુ વાળા
    5.2 - અનિદ્રારોગી – / સંજુ વાળા
    5.3 - સ્વપ્નભોગી – / સંજુવાળા
    5.4 - સાયટિકાગ્રસ્ત / સંજુ વાળા
    5.5 - મરણોન્મુખ / સંજુ વાળા
    5.6 - તડકે તડકે / સંજુ વાળા
    5.7 - કોઈ કાં જાણે નહીં / સંજુ વાળા
    5.8 - આંબવી ઊંચી ટોચ / સંજુ વાળા
 
રાગાધીનમ્ – નિવેદન/ સંજુવાળા