ઉઘાડ (કાવ્યસંગ્રહ) / ધીરુ પરીખ

ઉઘાડ (કાવ્યસંગ્રહ) / ધીરુ પરીખ

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / ઉઘાડ / ધીરુ પરીખ
નિવેદન / ઉઘાડ / ધીરુ પરીખ
 
1 - પોપટ બેઠો / ધીરુ પરીખ
2 - તડકો / ધીરુ પરીખ
3 - હું વેરાન / ધીરુ પરીખ
4 - પતંગિયાની પાંખો / ધીરુ પરીખ
5 - માછલી / ધીરુ પરીખ
6 - ફોરાં / ધીરુ પરીખ
7 - પંખી / ધીરુ પરીખ
8 - આભ અને હું / ધીરુ પરીખ
9 - પાતાળથી વ્યોમ લગી / ધીરુ પરીખ
10 - નારા / ધીરુ પરીખ
11 - લીલેરો સંવાદ / ધીરુ પરીખ
12 - પાછલી ચાંદની રાતમાં / ધીરુ પરીખ
13 - વૈશાખ / ધીરુ પરીખ
14 - ઘડીક / ધીરુ પરીખ
15 - હવા થઈને / ધીરુ પરીખ
16 - સૂરજનું સ્વપ્ન / ધીરુ પરીખ
17 - ઠૂંઠું / ધીરુ પરીખ
18 - પથ્થર-પંખી / ધીરુ પરીખ
19 - શિશુ અને દાદા / ધીરુ પરીખ
20 - પાછું આપો / ધીરુ પરીખ
21 - નગર / ધીરુ પરીખ
22 - હેમખેમ / ધીરુ પરીખ
23 - ચાડિયો / ધીરુ પરીખ
24 - ચાડિયાની ચોકી / ધીરુ પરીખ
25 - રખોપું / ધીરુ પરીખ
26 - દુર્ભિક્ષમાં ચાડિયો / ધીરુ પરીખ
27 - બળદપણું / ધીરુ પરીખ
28 - ખીલાની પ્રાર્થના / ધીરુ પરીખ
29 - મન / ધીરુ પરીખ
30 - કૂચ / ધીરુ પરીખ
31 - શબ્દો / ધીરુ પરીખ
32 - શબ્દ-મારીચ / ધીરુ પરીખ
33 - ઘર / ધીરુ પરીખ
34 - શોધી રહું / ધીરુ પરીખ
35 - એક સિનિકની સ્વગતોક્તિ / ધીરુ પરીખ
36 - શ્વાન અને પડછાયો / ધીરુ પરીખ
37 - હોલિકાનું અગ્નિસ્નાન / ધીરુ પરીખ
38 - આવી ચડવું ! / ધીરુ પરીખ
39 - સજા / ધીરુ પરીખ
40 - સવારી / ધીરુ પરીખ
41 - જીતી ઊભો / ધીરુ પરીખ
42 - પ્રતિપદા / ધીરુ પરીખ
43 - નેહરુ બ્રિજ પર / ધીરુ પરીખ
44 - સ્મૃતિ / ધીરુ પરીખ
45 - ખેતરેથી ઘર મહીં / ધીરુ પરીખ
46 - નજરઈ ગયો ! / ધીરુ પરીખ
47 - નહીં / ધીરુ પરીખ
48 - કેડો મેલો / ધીરુ પરીખ
49 - જળને તે શા / ધીરુ પરીખ
50 - વિમાસણ / ધીરુ પરીખ
51 - અવળું ખમીર / ધીરુ પરીખ
52 - આટલી બધી / ધીરુ પરીખ
53 - કહો / ધીરુ પરીખ
54 - પાડવા જઈએ ઓળો / ધીરુ પરીખ
55 - અમે / ધીરુ પરીખ
56 - પ્રીત ન જાણી / ધીરુ પરીખ
57 - કાંટો / ધીરુ પરીખ
58 - પાણિયારે / ધીરુ પરીખ
59 - મોતી / ધીરુ પરીખ
60 - પથ્થરવનમાં / ધીરુ પરીખ
61 - પરોઢે / ધીરુ પરીખ
62 - મેઘધનુની માયા / ધીરુ પરીખ
63 - ધોધમાર / ધીરુ પરીખ
64 - બાંધી / ધીરુ પરીખ
65 - વાયુની અકળામણ / ધીરુ પરીખ
66 - પેટી ખોલું ને... / ધીરુ પરીખ
67 - પ્રતિબિંબની ઉક્તિ / ધીરુ પરીખ
68 - રાતે જ્યારે / ધીરુ પરીખ
69 - ક્યાં સુધી / ધીરુ પરીખ
70 - થડોથડ / ધીરુ પરીખ
71 - વાડ / ધીરુ પરીખ
72 - કેન્દ્રચ્યુતિ / ધીરુ પરીખ
73 - સૂર્ય...સૂર્ય...સૂર્ય... / ધીરુ પરીખ
74 - મૂળની તલાશ / ધીરુ પરીખ
75 - વણઆથમ્યા યુગની વાત / ધીરુ પરીખ
76 - ગાળ / ધીરુ પરીખ
77 - વૃક્ષનો પ્રશ્ન / ધીરુ પરીખ
78 - પછી... / ધીરુ પરીખ
79 - ઘોર અંધારી રાત / ધીરુ પરીખ
80 - આપવી હોય તો / ધીરુ પરીખ
81 - સંશય / ધીરુ પરીખ
82 - કૃપા / ધીરુ પરીખ
83 - ક્યાં છે પ્રહલાદ / ધીરુ પરીખ
84 - જામ્યું છે સાચું જુદ્ધ / ધીરુ પરીખ
85 - માણસને ઊગતી નથી ડાળીઓ / ધીરુ પરીખ
86 - આંખોમાં આંખો / ધીરુ પરીખ
87 - પ્રિયકાન્તને / ધીરુ પરીખ