ગંગાસતીનાં ભજનો

ગંગાસતીનાં ભજનો

અનુક્રમણિકા

 
1 - અંત:કરણથી પૂજાવાની આશા / ગંગાસતી
2 - અચળ વચન કોઈ દિ’ ચળે નહિ / ગંગાસતી
3 - અભ્યાસ જાગ્યા પછી ભમવું નહીં / ગંગાસતી
4 - આ ઈતિહાસ જ્યારે પાનબાઈએ સાંભળ્યો રે / ગંગાસતી
5 - આદિ અનાદિ છે વચન પરિપૂર્ણ / ગંગાસતી
6 - એકાગ્ર ચિત્ત કરી સાંભળો / ગંગાસતી
7 - કળજુગ આવ્યો હવે કારમો / ગંગાસતી
8 - કળજુગમાં જતિ સતી / ગંગાસતી
9 - કાળધર્મ ને સ્વભાવને જીતવો / ગંગાસતી
10 - કુપાત્રની પાસે વસ્તુ ના વાવીએ / ગંગાસતી
11 - ગુપત રસ આ જાણી લેજો / ગંગાસતી
12 - ચક્ષુ બદલાણી ને / ગંગાસતી
13 - છૂટાં છૂટા તીર અમને મારો મા / ગંગાસતી
14 - જીવ ને શિવની થઈ એકતા / ગંગાસતી
15 - જુગતી તમે જાણી લેજો / ગંગાસતી
16 - જેના મન નવ ડગે / ગંગાસતી
17 - જ્યાં લગી લાગ્યાનો ભય / ગંગાસતી
18 - ઝીલવો જ હોય તો રસ / ગંગાસતી
19 - દળી દળીને ઢાંકણીમાં ઉઘરાવવું / ગંગાસતી
20 - ધ્યાન ધારણા કાયમ રાખવી / ગંગાસતી
21 - નવધા ભક્તિમાં નિર્મળ રહેવું / ગંગાસતી
22 - પદમાવતીના જયદેવ સ્વામી / ગંગાસતી
23 - પરિપૂર્ણ સતસંગ હવે તમને કરાવું / ગંગાસતી
24 - પાકો પ્રેમ જ્યારે અંગમાં આવે / ગંગાસતી
25 - પી લેવો હોય તો રસ પી લેજો / ગંગાસતી
26 - પૃથુરાજ ચાલ્યા સ્વધામ ત્યારે / ગંગાસતી
27 - પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ જેને પ્રગટી / ગંગાસતી
28 - ભક્તિ રે કરવી એણે રાંક થઈને રહેવું / ગંગાસતી
29 - ભક્તિ હરિની પદમણી પ્રેમદા / ગંગાસતી
30 - ભગતિ રૂપી મણિ લેજો હાથમાં રે / ગંગાસતી .
31 - મન મરિયું તેને ત્યાગી કહીએ રે / ગંગાસતી
32 - મન વૃત્તિ જેની સદાય નિર્મળ / ગંગાસતી
33 - મનડાને સ્થિર કરી આવો રે મેદાનમાં / ગંગાસતી
34 - માણવો હોય તો રસ / ગંગાસતી
35 - મેદાનમાં જેણે મોરચો માંડ્યો / ગંગાસતી
36 - મોહજીત રાજા મહાવિવેકી રે / ગંગાસતી
37 - યોગી થવું હોય તો સંકલ્પને ત્યાગો / ગંગાસતી
38 - રમીએ તો રંગમાં રમીએ / ગંગાસતી
39 - લાગ્યા ભાગ્યાની ભે રહે મનમાં / ગંગાસતી
40 - લાભ જ લેવો હોય તો / ગંગાસતી
41 - વચન વિવેકી જે નરનારી / ગંગાસતી
42 - વચન સુણીને બેઠાં એકાંતમાં / ગંગાસતી
43 - વસ્તુ વિચારીને દીજીએ / ગંગાસતી
44 - વિવેક રાખો તમે સમજી ચાલો / ગંગાસતી
45 - વીજળીને ચમકારે મોતીડાં પરોવો / ગંગાસતી
46 - વીણવો હોય તો રસ / ગંગાસતી
47 - શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ / ગંગાસતી
48 - સત્ય વસ્તુમાં જેનું ચિત્ત / ગંગાસતી
49 - સદગુરુના વચનના થાવ અધિકારી / ગંગાસતી
50 - સરળ ચિત્ત રાખીને નિર્મળ રહેવું / ગંગાસતી
51 - સર્વ ઈતિહાસનો સિદ્ધાંત એક છે/ ગંગાસતી
52 - સાનમાં રે શાન તમને ગુરુજીની કહું / ગંગાસતી
53 - સ્થિરતાએ રહેજો ને વચનમાં ચાલજો / ગંગાસતી
54 - હેઠા ઊતરીને પાય લાગ્યા / ગંગાસતી