તારાપણાના શહેરમાં (કાવ્યસંગ્રહ) – જવાહર બક્ષી

તારાપણાના શહેરમાં (કાવ્યસંગ્રહ) – જવાહર બક્ષી

અનુક્રમણિકા

તારાપણાના શહેરમાં – પ્રસ્તાવના / ડૉ પ્રકાશ મહેતા / જયંત શાહ / ભારતેન્દ્ર શુક્લ
તારાપણાના શહેરમાં – પ્રકાશક તરફથી / વિજય મહેતા
 
1 - વ્યક્તમધ્ય / જવાહર બક્ષી
2 - સુદીર્ધ પ્રતીક્ષા / જવાહર બક્ષી
3 - સિક્કો ઉછાળીએ / જવાહર બક્ષી
4 - હું તને ક્યાંથી મળું ? / જવાહર બક્ષી
5 - આજના માણસની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
6 - સવારે ખૂલશે દરવાજા / જવાહર બક્ષી
7 - ……….કે હું / જવાહર બક્ષી
8 - કુંડલી ગઝલ (કબીર સાહેબની રજા સાથે) / જવાહર બક્ષી
9 - હોવાપણાના શહેરમાં (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
10 - તું જ / જવાહર બક્ષી
11 - સ્વાધીન – પતિકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
12 - સહસ્ત્રદળ ઊઘડે / જવાહર બક્ષી
13 - અડાબીડ ભાન રે / જવાહર બક્ષી
14 - એટલું તો ભાન છે / જવાહર બક્ષી
15 - ઘેરો થયો ગુલાલ / જવાહર બક્ષી
16 - સૌંદર્યબોધ / જવાહર બક્ષી
17 - સાક્ષાત્કારની હઠ / જવાહર બક્ષી
18 - નીલકંઠી ક્ષણો / જવાહર બક્ષી
19 - અભિસારિકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
20 - ઝેન ગઝલ / જવાહર બક્ષી
21 - સર્વત્ર છું / જવાહર બક્ષી
22 - છોડો / જવાહર બક્ષી
23 - ગઝલની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
24 - વાતાવરણ રહે / જવાહર બક્ષી
25 - ઘરની બહાર / જવાહર બક્ષી
26 - પી ગયો / જવાહર બક્ષી
27 - સુધી / જવાહર બક્ષી
28 - દર્પણનું ઘર / જવાહર બક્ષી
29 - મારુંય કૈક નામ / જવાહર બક્ષી
30 - સાચુકલો અવાજ / જવાહર બક્ષી
31 - ઉજાસમાં / જવાહર બક્ષી
32 - હું ક્યાં છું / જવાહર બક્ષી
33 - વિપ્રલબ્ધા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
34 - ખીણનાં ગર્ભાવાસમાં / જવાહર બક્ષી
35 - નસનસમાં આખરે / જવાહર બક્ષી
36 - તારો વિયોગ / જવાહર બક્ષી
37 - જવાં પહેલાં / જવાહર બક્ષી
38 - જતી વેળા / જવાહર બક્ષી
39 - ગયા પછી તરત / જવાહર બક્ષી
40 - એ પછી : ૧ / જવાહર બક્ષી
41 - એ પછી : ૨ પ્રોષિતભર્તૃકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
42 - એ પછી : ૩ / જવાહર બક્ષી
43 - એ પછી : ૪ ખંડિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
44 - એ પછી : ૫ / જવાહર બક્ષી
45 - એ પછી : ૬ / જવાહર બક્ષી
46 - રાત, પ્રતીક્ષા / જવાહર બક્ષી
47 - ન જાય / જવાહર બક્ષી
48 - વિરહોત્કંઠિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
49 - આપનું આ આવવું / જવાહર બક્ષી
50 - વાસકસજ્જા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
51 - હજી પણ / જવાહર બક્ષી
52 - ઢગલો / જવાહર બક્ષી
53 - લિસોટો / જવાહર બક્ષી
54 - ધુમ્મસ / જવાહર બક્ષી
55 - રેખા / જવાહર બક્ષી
56 - લખી બેઠો / જવાહર બક્ષી
57 - ક્યાં છે ? / જવાહર બક્ષી
58 - અનુભવ / જવાહર બક્ષી
59 - ઝરૂખામાં / જવાહર બક્ષી
60 - ન રહી / જવાહર બક્ષી
61 - ક્ષિતિજ સુધી જઈને / જવાહર બક્ષી
62 - આ મૂંગા શહેરમાં / જવાહર બક્ષી
63 - ચલો / જવાહર બક્ષી
64 - કલહાંતરિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
65 - જેમ / જવાહર બક્ષી
66 - તો ! / જવાહર બક્ષી
67 - આસપાસનું / જવાહર બક્ષી
68 - આવી ગયો હઈશ / જવાહર બક્ષી
69 - મોજું સભાનતાનું / જવાહર બક્ષી
70 - રણની એક અદબ / જવાહર બક્ષી
71 - મીણનાં શહેર / જવાહર બક્ષી
72 - ભીનાં સ્મરણનાં શુકન / જવાહર બક્ષી
73 - જવાહરગીરી નથી / જવાહર બક્ષી
74 - દશા ન હોય / જવાહર બક્ષી
75 - હોય નહિ / જવાહર બક્ષી
76 - ખબર પડે / જવાહર બક્ષી
77 - ખરાબ નથી / જવાહર બક્ષી
78 - ખ્યાલમાં / જવાહર બક્ષી
79 - વાતો કરો / જવાહર બક્ષી
80 - મોંઘી પડી / જવાહર બક્ષી
81 - જાય છે / જવાહર બક્ષી
82 - એકઠો થઈ જાઉં છું / જવાહર બક્ષી
83 - કંઈ પણ કહો / જવાહર બક્ષી
84 - રૂપજીવિનીની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
85 - સાવ અજાણ્યું લાગે / જવાહર બક્ષી
86 - જોઈએ / જવાહર બક્ષી
87 - પ્રાચીન છું / જવાહર બક્ષી
88 - ઓરડો ભરાય છે / જવાહર બક્ષી
89 - ડહાપણ નહિ / જવાહર બક્ષી
90 - ભીનાશ મળી છે / જવાહર બક્ષી
91 - મનગમતું એકાંત – (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
92 - અમસ્તો થઈ ગયો – (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
93 - એ બ્હાને / જવાહર બક્ષી
94 - ઘૂંઘટમાં નથી / જવાહર બક્ષી
95 - અપ્રગટ અગ્નિની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
96 - પળવારમાં તૂટી પડે / જવાહર બક્ષી
97 - પડાવ છલકે / જવાહર બક્ષી
98 - બેઠો છે / જવાહર બક્ષી
99 - પાછલી ખટઘડી (ઝૂલણા) / જવાહર બક્ષી
100 - અટપટા ખેલમાં (ઝૂલણા) / જવાહર બક્ષી
101 - ન ફેર પડે / જવાહર બક્ષી
102 - સાંભળ્યા કરો / જવાહર બક્ષી
103 - ઘોંઘાટનો પટ ખોલ / જવાહર બક્ષી
104 - ભીનો પંથ / જવાહર બક્ષી
105 - સાંઈ / જવાહર બક્ષી
106 - શ્વાસમાં / જવાહર બક્ષી
107 - વૃત્તય: પંચતય: / જવાહર બક્ષી
108 - ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ / જવાહર બક્ષી
109 - સ્વરૂપે અવસ્થાનતમ્ / જવાહર બક્ષી