અંદર બહાર એકાકાર (કાવ્યસંગ્રહ) – લલિત ત્રિવેદી

અંદર બહાર એકાકાર (કાવ્યસંગ્રહ) – લલિત ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :દક્ષા લલિત ત્રિવેદી

અનુક્રમણિકા

અંદર-બહાર એકાકાર – પ્રસ્તાવના – ગઝલનું રૂપ અને ભજનનો રંગ / નીતિન વડગામા
 
1 - ગગન પરોવીને / લલિત ત્રિવેદી
2 - બદરીઆમાં / લલિત ત્રિવેદી
3 - ….જોગી ! / લલિત ત્રિવેદી
4 - … પર્યાય કોણ છે? / લલિત ત્રિવેદી
5 - જવા દો / લલિત ત્રિવેદી
6 - મીરાંની વાત / લલિત ત્રિવેદી
7 - ક્યાં ક્યાં ફરું? / લલિત ત્રિવેદી
8 - શામળીઆ / લલિત ત્રિવેદી
9 - વેદાંત થાતાં જાય છે / લલિત ત્રિવેદી
10 - કબીરાઈ છે / લલિત ત્રિવેદી
11 - કથા લંબાવ મા / લલિત ત્રિવેદી
12 - સફેદ લુગડામાં / લલિત ત્રિવેદી
13 - ખાલી કરી દો / લલિત ત્રિવેદી
14 - ક્યાં અલગ છે ? / લલિત ત્રિવેદી
15 - તું પારખાં કરી જો / લલિત ત્રિવેદી
16 - જુદી હોત / લલિત ત્રિવેદી
17 - ન જોગ લાગ્યા રે / લલિત ત્રિવેદી
18 - ચમત્કાર કર / લલિત ત્રિવેદી
19 - સમજી નહીં શકે / લલિત ત્રિવેદી
20 - કોણ સરતું જાય છે ? / લલિત ત્રિવેદી
21 - ભગવાનને ખબર છે / લલિત ત્રિવેદી
22 - ઈશ્વર ભલું કરે / લલિત ત્રિવેદી
23 - ભગવાન જાણે છે બધું / લલિત ત્રિવેદી
24 - જુઓ મંદિર હવે / લલિત ત્રિવેદી
25 - તું જ ગુંજે છે / લલિત ત્રિવેદી
26 - સાચા શબ્દ સામે / લલિત ત્રિવેદી
27 - રસિયા !/ લલિત ત્રિવેદી
28 - ભગત ! / લલિત ત્રિવેદી
29 - સંભળાય છે મંજીરાં / લલિત ત્રિવેદી
30 - આત્મસાત્ કરું / લલિત ત્રિવેદી
31 - પેલી તરફ / લલિત ત્રિવેદી
32 - જોઈ લે / લલિત ત્રિવેદી
33 - કાવડ અમારી / લલિત ત્રિવેદી
34 - – વનપ્રયાણ – કેટલીક રાવટીઓ – એકાવનમી સાંજ / લલિત ત્રિવેદી
35 - વાટ બાવનમી / લલિત ત્રિવેદી
36 - ત્રેપનમી રાત / લલિત ત્રિવેદી
37 - દ્રાક્ષમંડપો / લલિત ત્રિવેદી
38 - કુટિર – નિવાસ / લલિત ત્રિવેદી
39 - રુદ્રાખમાં પ્રિયે ! / લલિત ત્રિવેદી
40 - દેરી બનાવીએ / લલિત ત્રિવેદી
41 - શાંત / લલિત ત્રિવેદી
42 - ધૂણી ધખાવીએ / લલિત ત્રિવેદી
43 - અજંપ ટેરવાં / લલિત ત્રિવેદી
44 - માગી લો રજા / લલિત ત્રિવેદી
45 - સ્પર્શ / લલિત ત્રિવેદી
46 - રુદ્રાક્ષ થૈ ગયા / લલિત ત્રિવેદી
47 - મંદિર ખૂલે છે / લલિત ત્રિવેદી
48 - બાર બાર વરસે માધાવાવ ગળાવિયા / લલિત ત્રિવેદી
49 - તો કવિતા થાય / લલિત ત્રિવેદી
50 - શામળા ગિરધારી / લલિત ત્રિવેદી
51 - જાણે રે / લલિત ત્રિવેદી
52 - જુઓ ને / લલિત ત્રિવેદી
53 - રાત રહે જ્યાહરે / લલિત ત્રિવેદી
54 - રાતાં પાણી રે / લલિત ત્રિવેદી
55 - માવડી હે ગંગાસતી / લલિત ત્રિવેદી
56 - વણજારા, ઓ વણજારા / લલિત ત્રિવેદી
57 - મુરલિયા બાજે રે / લલિત ત્રિવેદી
58 - માણસ છે આ / લલિત ત્રિવેદી
59 - દેખાય છે તેવી નથી / લલિત ત્રિવેદી
60 - ક્ષણભંગુર / લલિત ત્રિવેદી
61 - અનુસંધાન ઘટતાં જાય છે / લલિત ત્રિવેદી
62 - જો પાછા વળી શકાત / લલિત ત્રિવેદી
63 - રોજ વધતા જાય છે / લલિત ત્રિવેદી
64 - હતી તેવી જ છે / લલિત ત્રિવેદી
65 - રાબેતા મુજબ / લલિત ત્રિવેદી
66 - છે ગઝલ આ / લલિત ત્રિવેદી
67 - એક શ્રાવણ / લલિત ત્રિવેદી
68 - એટલું પૂરતું નથી / લલિત ત્રિવેદી
69 - તારી તરફનો માર્ગ / લલિત ત્રિવેદી
70 - અરીસાની આ તરફ / લલિત ત્રિવેદી
71 - ગોઠવાય છે / લલિત ત્રિવેદી
72 - ગુમશુદા છે / લલિત ત્રિવેદી
73 - તું જ સામે હોય / લલિત ત્રિવેદી
74 - રાત તાંડવ પ્રચંડ / લલિત ત્રિવેદી
75 - ક્યાં મને લઈ ગઈ જુઓ / લલિત ત્રિવેદી
76 - જગ્યા નથી હવે / લલિત ત્રિવેદી
77 - પડદો પડી ગયો / લલિત ત્રિવેદી
78 - તારી મીઠી ઊંઘ / લલિત ત્રિવેદી
79 - નવું જંગલ તરાપનું / લલિત ત્રિવેદી
80 - કોઈ ઉતારો લૂણ / લલિત ત્રિવેદી
81 - અંધારું મારી આંખનું / લલિત ત્રિવેદી
82 - સાંવરિયા / લલિત ત્રિવેદી
83 - થાય તે જોયા કરો / લલિત ત્રિવેદી
84 - પથ્થર ન ફેંક તું / લલિત ત્રિવેદી
85 - ક્યાં ધજા ફરકતી હશે? / લલિત ત્રિવેદી
86 - માયાવી જાળ / લલિત ત્રિવેદી
87 - અલગ છીએ / લલિત ત્રિવેદી
88 - બાંધછોડ ક્યાં કરવી ? / લલિત ત્રિવેદી
89 - એક સપ્તપદી – શરીરની / લલિત ત્રિવેદી
90 - સત્ જેવું / લલિત ત્રિવેદી
91 - પરાગ હતો / લલિત ત્રિવેદી
92 - વિરાટ જોયું નહીં / લલિત ત્રિવેદી
93 - ભગતને હોય છે નિરાંત / લલિત ત્રિવેદી
94 - નિરાંત થઇ / લલિત ત્રિવેદી
95 - કોઈ અંત નથી / લલિત ત્રિવેદી
96 - ગોઠ / લલિત ત્રિવેદી
97 - ખચ્ચ ! / લલિત ત્રિવેદી
98 - ન ક્યાંય તીરથ / લલિત ત્રિવેદી
99 - સૈંયા / લલિત ત્રિવેદી
100 - ધજા લગ / લલિત ત્રિવેદી