પૂર્વાલાપ (કાવ્યસંગ્રહ) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

પૂર્વાલાપ (કાવ્યસંગ્રહ) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

અનુક્રમણિકા

 
1 - પૂર્વાલાપ – પ્રસ્તાવના / રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક
2 - ઉપહાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
3 - ઈશ્વર સ્તુતિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
4 - મારી કીસ્તી/ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
5 - મૃગતૃષ્ણા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
6 - રમા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
7 - કલ્પના અને કસ્તૂરીમૃગ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
8 - અતિજ્ઞાન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
9 - સ્નેહશંકા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
10 - રાજહંસને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
11 - વસંત વિજય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
12 - ઉપાલંભ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
13 - પડેલા સ્નેહીનો પ્રત્યુત્તર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
14 - ચક્રવાક મિથુન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
15 - દેવયાની / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
16 - ઉદગાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
17 - માનસ સર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
18 - અદ્વૈત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
19 - અશ્રુને આવાહન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
20 - પ્રણયમાં કાલક્ષેપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
21 - રતિને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
22 - પ્રમાદી નાવિક / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
23 - વિધુર કુરંગ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
24 - વિપ્રયોગ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
25 - મત્ત મયૂર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
26 - પ્રિયાને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
27 - મુગ્ધાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
28 - અજ્ઞાન સખા પ્રતિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
29 - આશાગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
30 - અનામી નામ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
31 - પુરાની પ્રીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
32 - રજાની માગણી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
33 - મિત્રને આમંત્રણ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
34 - અગતિ ગમન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
35 - પ્રણયવચન માટે પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
36 - સ્નેહ માટે સ્વર્ગત્યાગ/ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
37 - પ્રણયની ખાતર જ પ્રણય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
38 - વ્હાલાંઓને પ્રાર્થના (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
39 - ગાનવિમાન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
40 - મિત્રને નિવેદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
41 - વત્સલનાં નયનો / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
42 - સ્વર્ગગીત (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
43 - ઘવાયલો બુલબુલ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
44 - સ્થિતિભેદ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
45 - પવિત્ર ભોજન (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
46 - પ્રભુ પ્રાર્થના (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
47 - મેનાવતીનું મૃત્યુ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
48 - વ્હાલાંઓને ઉપદેશ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
49 - કાર્ડિનલ ન્યૂમેનની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
50 - મેહમાનોને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
51 - વસંત પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
52 - સાગર અને શશી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
53 - બાલ રુદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
54 - પ્રશ્ચાતાપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
55 - ચંદાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
56 - વ્હાલાંને આરામ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
57 - પ્રભુ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
58 - એક પ્રશ્ન (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
59 - સખીને આમંત્રણ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
60 - પ્રાર્થના અને પ્રતિધ્વનિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
61 - પ્રભુની પાઠશાલા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
62 - ધર્મવિજય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
63 - નવલ નિવેદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
64 - અપાવરણ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
65 - અનંત વાત્સલ્ય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
66 - તારક સ્તોત્ર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
67 - મનોહર મૂર્તિ (કવ્વાલી) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
68 - આપણી રાત (કવ્વાલી ) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
69 - કલાપીને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
70 - હિંદ પર આશીર્વાદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
71 - પરિષત્સત્કાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
72 - હિંદમાતાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
73 - હૃદયગીતા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
74 - કાંતાની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
75 - સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
76 - ફકીરી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
77 - વિરહાનલ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
78 - રાસ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
79 - છેલ્લું આલિંગન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
80 - સ્મિતપ્રભાને / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
81 - સૃષ્ટિસૌંદર્યની મન ઉપર થતી અસર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
82 - સ્વર્ગગંગાને તીર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
83 - પ્રિયા કવિતાને આશ્વાસન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
84 - ચંદાનો સંદેશો / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
85 - સામ (Psalm) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
86 - શાંતિ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
87 - આંતર સપ્તપદી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
88 - નયન પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
89 - બિરાદરોને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
90 - માગૂં એ હાવાં ! / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
91 - સ્નેહગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
92 - અનંત સહચારની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
93 - કવિતાદેવીને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
94 - સ્વર્ગસ્થ દેવીને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
95 - દીન ઉપર દયા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
96 - કુસુમની બિમારી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
97 - પતિપત્ની સંવાદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
98 - શાસ્ત્રોપદેશ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
99 - કાંતની સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
100 - કાંતાની સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
101 - કાંતને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
102 - હિંદીવીરોને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
103 - અંતિમ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’