અરૂપસાગરે રૂપરતન (નિબંધસંગ્રહ) – યજ્ઞેશ દવે

અરૂપસાગરે રૂપરતન (નિબંધસંગ્રહ) – યજ્ઞેશ દવે

અનુક્રમણિકા

“નિબંધ” – બલવન્તરાય ક. ઠાકોર
તમારી સાથે થોડીક વાતો / નિવેદન / યજ્ઞેશ દવે
તાજગીભર્યા નિબંધો / પ્રસ્તાવના / અરૂપસાગરે રૂપરતન / ભોળાભાઈ પટેલ
 
1 - જ્યાં મહુરી પાવો દુઃખને ધોઈ નાખે છે / યજ્ઞેશ દવે
2 - અપૂર્વ પૂર્વમેઘ / યજ્ઞેશ દવે
3 - અદનો આદમી મેં ભાળ્યો / યજ્ઞેશ દવે
4 - અરૂપસાગરે રૂપરતન / યજ્ઞેશ દવે
5 - આકાશમાં કોણે પકડ્યો મારો હાથ ? / યજ્ઞેશ દવે
6 - આ ઉમાશંકર મારા જ છે / યજ્ઞેશ દવે
7 - વ્હાલકુડો મારો ઉનોળો / યજ્ઞેશ દવે
8 - આનંદ-વિષાદના ઝોલે / યજ્ઞેશ દવે
9 - નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક / યજ્ઞેશ દવે
10 - ગાથા ગંધસામ્રાજ્ઞીની / યજ્ઞેશ દવે
11 - પંચપટરાણીની સેવામાં ઘરકામ / યજ્ઞેશ દવે
12 - નામ ઓગળી ગયું છે, રહી ગયું છે રૂપ / યજ્ઞેશ દવે
13 - જીવ હું બે જગતનો / યજ્ઞેશ દવે
14 - કોડીના રસ્તે / યજ્ઞેશ દવે
15 - પાંચેય ઇન્દ્રિયથી મેં પીપળો પૂજ્યો છે / યજ્ઞેશ દવે
16 - સાત પડું સત્ય / યજ્ઞેશ દવે
17 - શરીર સંકોરતો મનને ઉખેળતો શિયાળો / યજ્ઞેશ દવે
18 - राधे गृहं प्रापय / યજ્ઞેશ દવે
19 - ચંદ્રવારાંગના – એક પત્ર /યજ્ઞેશ દવે
20 - સુરેશ જોષી એટલે સુરેશભાઈ / યજ્ઞેશ દવે
21 - આકાશ – અવકાશ – ચિદાકાશ / યજ્ઞેશ દવે
22 - બ્રહ્મ લટકાં કરે બ્રહ્મ પાસે / યજ્ઞેશ દવે
23 - મનમાં હીંગોળગઢનું વન / યજ્ઞેશ દવે
24 - દેહોપનિષદ / યજ્ઞેશ દવે
25 - જ્યાં નર્તક અને નૃત્ય એક છે / યજ્ઞેશ દવે
26 - ભાખડ ભડિયા ભાષા / યજ્ઞેશ દવે
27 - એક સાંજ – જે કદી આથમતી નથી / યજ્ઞેશ દવે
28 - ગગન ખોલતી બારી / યજ્ઞેશ દવે
29 - મારું ગામ થોડું વરણાગિયું થઈ ગયું છે / યજ્ઞેશ દવે
30 - સંસ્કારના નવાણ / યજ્ઞેશ દવે
31 - ગદ્ય સ્થપતિ ઢાંકીસાહેબ / યજ્ઞેશ દવે
32 - આંખો પર પંખીઓની પાંખો / યજ્ઞેશ દવે
33 - એક શેરી જીવે છે મારામાં / યજ્ઞેશ દવે
34 - પાનખર પર્ણમંદિર અને ચન્દ્રકવિ / યજ્ઞેશ દવે
35 - બાપુજીના પત્ર ખોળામાં / યજ્ઞેશ દવે
36 - ભાષાની ભૂમિ / યજ્ઞેશ દવે
37 - તાવના ટાપુ પર એકલાં / યજ્ઞેશ દવે
38 - નવલખી લટાર / યજ્ઞેશ દવે
39 - ચુકાયેલા જીવન સાથે ભૂલાયેલા મૃત્યુ સાથે જોડતી : માંદગી / યજ્ઞેશ દવે
40 - વસ્તુઓ રાહ જુએ છે અહલ્યા ઉદ્ધારની / યજ્ઞેશ દવે
41 - શરની જેમ સવારથી સાંજ પસાર થતી શરીરમાંથી / યજ્ઞેશ દવે