શૂન્યનું સર્જન (કાવ્યસંગ્રહ) – શૂન્ય પાલનપુરી

શૂન્યનું સર્જન (કાવ્યસંગ્રહ) – શૂન્ય પાલનપુરી

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / શૂન્ય પાલનપુરી
 
1 - વેચવાં છે / શૂન્ય પાલનપુરી
2 - તેજ અંધારે / શૂન્ય પાલનપુરી
3 - જવાની લઈને આવ્યો છું / શૂન્ય પાલનપુરી
4 - હાલત જોઈ / શૂન્ય પાલનપુરી
5 - પંચાયતને શું કહેવું ? / શૂન્ય પાલનપુરી
6 - મશાલી / શૂન્ય પાલનપુરી
7 - ક્ષમા / શૂન્ય પાલનપુરી
8 - મેરુ ચળે છે (ગઝલ ઝૂલણાછંદ) / શૂન્ય પાલનપુરી
9 - વતન માટે / શૂન્ય પાલનપુરી
10 - ફૂલોની તલવાર બનીને રહેવું છે / શૂન્ય પાલનપુરી
11 - કંઠે પ્રાણ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
12 - જંજાળી ઓર જ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
13 - જવાની ફૂલોની / શૂન્ય પાલનપુરી
14 - ખરાબ નથી / શૂન્ય પાલનપુરી
15 - આજની રાત / શૂન્ય પાલનપુરી
16 - બેઉ જીતે, બેઉ હારે / શૂન્ય પાલનપુરી
17 - રંગ ને ફોરમ રાખું છું / શૂન્ય પાલનપુરી
18 - દેખાઈ આવે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
19 - જવાબ માગું છું / શૂન્ય પાલનપુરી
20 - જિંદગી /શૂન્ય પાલનપુરી
21 - અમૃત પાયું / શૂન્ય પાલનપુરી
22 - નાગપાશ / શૂન્ય પાલનપુરી
23 - પ્રહારો છે (દ્રિસ્તંભી ગઝલ) / શૂન્ય પાલનપુરી
24 - આગ સાથે પારો /શૂન્ય પાલનપુરી
25 - સહન થઈ જાય છે / શૂન્ય પાલનપુરી
26 - દુનિયાની ચાલ / શૂન્ય પાલનપુરી
27 - વહેતું પાણી છે / શૂન્ય પાલનપુરી
28 - સમજાવી નથી શકતો / શૂન્ય પાલનપુરી
29 - મરવું પડે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
30 - જીવનનું અંગ / શૂન્ય પાલનપુરી
31 - મજબૂર છે / શૂન્ય પાલનપુરી
32 - શોધું છું કિનારો શા માટે ? / શૂન્ય પાલનપુરી
33 - કારણ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
34 - સુંદર અદાઓથી / શૂન્ય પાલનપુરી
35 - ખુદ શિકાર છે / શૂન્ય પાલનપુરી
36 - વિચારનો સાથ / શૂન્ય પાલનપુરી
37 - કિનારાને ખબર છે કે નહીં ! / શૂન્ય પાલનપુરી
38 - પુકાર આવે / શૂન્ય પાલનપુરી
39 - કવનની પાછળ / શૂન્ય પાલનપુરી
40 - પૂનમ અમાસ આજે / શૂન્ય પાલનપુરી
41 - મારવાને જ આવે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
42 - દીપ બળે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
43 - નિર્દોષતા મારી / શૂન્ય પાલનપુરી
44 - વેરવિખેર / શૂન્ય પાલનપુરી
45 - દુનિયા / શૂન્ય પાલનપુરી
46 - શૂન્યમાંથી સાદ આવે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
47 - વલણ બદલાઈ જશે / શૂન્ય પાલનપુરી
48 - ગુલાબ નિશદિન / શૂન્ય પાલનપુરી
49 - પ્રભાકર બનાવી દીધો મેં / શૂન્ય પાલનપુરી
50 - મસ્તી / શૂન્ય પાલનપુરી
51 - ધરતો જાઉં છું / શૂન્ય પાલનપુરી
52 - જરૂર છું / શૂન્ય પાલનપુરી
53 - હુંપદ નથી / શૂન્ય પાલનપુરી
54 - પાલવ / શૂન્ય પાલનપુરી
55 - અતિશયતા / શૂન્ય પાલનપુરી
56 - આપલે પેગામની / શૂન્ય પાલનપુરી
57 - દમ ભરે છે કોણ ? / શૂન્ય પાલનપુરી
58 - બળવાખોર / શૂન્ય પાલનપુરી
59 - દમ નથી / શૂન્ય પાલનપુરી
60 - પ્રાસંગિક / શૂન્ય પાલનપુરી
61 - અરમાનની લાશ / શૂન્ય પાલનપુરી
62 - વાચા ફૂટે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
63 - અઢળક ધન / શૂન્ય પાલનપુરી
64 - તો કહેવાય નહિ / શૂન્ય પાલનપુરી
65 - જાનનું જોખમ / શૂન્ય પાલનપુરી
66 - દહનમાં / શૂન્ય પાલનપુરી
67 - ખેલ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
68 - ઢળતું જામ / શૂન્ય પાલનપુરી
69 - કેવો ભેદ છે ? / શૂન્ય પાલનપુરી
70 - કથાઓ રહી ગઈ / શૂન્ય પાલનપુરી
71 - શું કરશે ? / શૂન્ય પાલનપુરી
72 - પૂજા છે / શૂન્ય પાલનપુરી
73 - બાકી / શૂન્ય પાલનપુરી
74 - ઉપહાર / શૂન્ય પાલનપુરી
75 - ભૂલી ન જા / શૂન્ય પાલનપુરી
76 - મારો પરિચય / શૂન્ય પાલનપુરી
77 - મારી તમન્ના / શૂન્ય પાલનપુરી
78 - અતિશયતા / શૂન્ય પાલનપુરી
79 - પ્રતિજ્ઞા / શૂન્ય પાલનપુરી
80 - સાકીને ! / શૂન્ય પાલનપુરી
81 - સંદેશો / શૂન્ય પાલનપુરી
82 - પ્રેમ દર્શન / શૂન્ય પાલનપુરી
83 - સ્મરણ / શૂન્ય પાલનપુરી
84 - પ્રતીક્ષા / શૂન્ય પાલનપુરી
85 - વિનંતી /શૂન્ય પાલનપુરી
86 - યૌવન એળે જાય / શૂન્ય પાલનપુરી
87 - જવાબ થઈને આવ તું / શૂન્ય પાલનપુરી
88 - ફરિયાદ / શૂન્ય પાલનપુરી
89 - ફેંસલો / શૂન્ય પાલનપુરી
90 - જીવન-દર્શન / શૂન્ય પાલનપુરી
91 - અનાદર / શૂન્ય પાલનપુરી
92 - દુર્ભાગ્ય / શૂન્ય પાલનપુરી
93 - ભારત માના જાયા / શૂન્ય પાલનપુરી
94 - વિદાય / શૂન્ય પાલનપુરી
95 - નવલ પ્રભાત / શૂન્ય પાલનપુરી
96 - સોનાનો સૂરજ / શૂન્ય પાલનપુરી
97 - પાગલ / શૂન્ય પાલનપુરી
98 - આજની રાત (પંચપદી) / શૂન્ય પાલનપુરી
99 - મુક્તિ-દાતા / શૂન્ય પાલનપુરી
100 - વંદન (ગરબો) / શૂન્ય પાલનપુરી
101 - ખોવા જાઉં છું / શૂન્ય પાલનપુરી
102 - જ્યોતિ-કલા ગુજરાતની / શૂન્ય પાલનપુરી
103 - શોધ / શૂન્ય પાલનપુરી
104 - લાચાર ખુદા / શૂન્ય પાલનપુરી
105 - આશાની બરાત / શૂન્ય પાલનપુરી
106 - જીવન / શૂન્ય પાલનપુરી
107 - રૂપક્રીડા / શૂન્ય પાલનપુરી
108 - નિર્મિત અપૂર્ણતા / શૂન્ય પાલનપુરી
109 - મુક્તક / શૂન્ય પાલનપુરી
110 - નિર્માણ / શૂન્ય પાલનપુરી
111 - આદમની આબરૂ / શૂન્ય પાલનપુરી
112 - પાણીપત / શૂન્ય પાલનપુરી
113 - જીવનનો અધિકાર/ શૂન્ય પાલનપુરી
114 - મુક્તક – ૧-૪ / શૂન્ય પાલનપુરી
115 - મુક્તક -૫-૮ / શૂન્ય પાલનપુરી
116 - શેર – ૧-૪/ શૂન્ય પાલનપુરી
117 - શેર – ૫-૮ / શૂન્ય પાલનપુરી