તાસીર જુદી છે (કાવ્યસંગ્રહ) - લક્ષ્મી ડોબરિયા

તાસીર જુદી છે (કાવ્યસંગ્રહ) - લક્ષ્મી ડોબરિયા

અનુક્રમણિકા

 
1 - નિવેદન - તાસીર જુદી છે - અજવાળું વિસ્તારું છું... / લક્ષ્મી ડોબરિયા
2 - નામનાં સ્મરણને / લક્ષ્મી ડોબરિયા
3 - તાસીર જુદી છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
4 - અજવાળું થાય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
5 - ચીલો ચાતરી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
6 - ગઝલ સંચય થયો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
7 - સન્માન થઈ રહ્યું છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
8 - ઉજાગર કરી કરી શકે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
9 - હું મને ઓળખી ગઈ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
10 - કાગળ ઉપર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
11 - ઓછા-વત્તા થઈ જુઓ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
12 - ચાલ્યા કરે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
13 - ઉતારો નથી કર્યો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
14 - હારવા ન દે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
15 - ખાસિયત ખપમાં લીધી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
16 - મારા સુધી પ્હોંચાય નહિ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
17 - હોઈ શકે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
18 - ધ્યાનમાં જ છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
19 - જીવ શણગારી જુઓ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
20 - મારો અવાજ રાખું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
21 - સમય જતાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
22 - પ્રશ્નો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
23 - જાણું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
24 - અસરદાર હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
25 - પ્રત મઠારી જોઈ મેં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
26 - જરાતરા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
27 - બોલે નહીં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
28 - જાગવાનું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
29 - શક્ય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
30 - કાયમી નથી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
31 - અવસર ઉજવું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
32 - કસબ શીખી ગયા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
33 - અનુભવનો છે ખજાનો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
34 - શક્યતા... રાખી તો જો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
35 - જગાડે છે મને / લક્ષ્મી ડોબરિયા
36 - રોશની થઈ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
37 - ભૂલોને સ્વીકારું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
38 - હોય નહિ/ લક્ષ્મી ડોબરિયા
39 - પ્રમાણસર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
40 - દાવ લઈ લીધો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
41 - અક્ષરમાં ઈશ્વર જોયા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
42 - પ્રથમ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
43 - કબૂલ છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
44 - તડકે મૂકી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
45 - કોરાણે મૂકજે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
46 - સંવેદના જાગી હતી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
47 - શબ્દનો હું ઉજાસ રાખું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા 
48 - જાગવાની તક જડે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
49 - ખાલીપો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
50 - શરૂઆત થઈ સવાઈ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
51 - સંપત કરી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
52 - વિસ્તાર કરી દે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
53 - ક્ષણની સાખે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
54 - અહમ ઓગાળુ છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
55 - ધારણા મેં ધારી / લક્ષ્મી લક્ષ્મી ડોબરિયા
56 - સરી તો જો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
57 - કરવું પડે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
58 - હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
59 - આમ ભરચક આમ ખાલી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
60 - અગર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
61 - વિચાર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
62 - મળે... એ શક્ય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
63 - શકી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
64 - વીરડા રણમાં જડે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
65 - કાયમ હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
66 - સમય શારડી વિશે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
67 - અંતરાય હશે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
68 - નુસખામાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
69 - રજૂઆત કરી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
70 - શ્રાવણી હિલ્લોળ છે ? / લક્ષ્મી ડોબરિયા
71 - અર્થ સરસે નહિ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
72 - નિરાળો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
73 - ઉત્તર હતાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
74 - ઘાત છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
75 - હૈયું ભરી જવાનો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
76 - સમજણ થકી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
77 - આસમાની ખેતરે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
78 - થઈ ગઈ છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
79 - પણ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
80 - નિભાડો હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
81 - તરસને ખાળવાનું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
82 - ખૂણા થઈ જુઓ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
83 - પ્રભાવ ખાળું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
84 - અથવા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
85 - જેવું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
86 - વાત પર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
87 - વિચાર્યું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
88 - સવાયું ગણ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
89 - દુઃખતી રગ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
90 - ઉપચાર છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
91 - ઈશ્વર મળે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
92 - કક્કો ઘૂંટે છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
93 - શક્ય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
94 - ખુદથી પર થયાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
95 - હળવાશથી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
96 - ઝળહળવાનું છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
97 - અનરાધાર છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
98 - ઘડતર થશે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
99 - પ્રશ્નો પાર ઉતારે છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
100 - ઉઠાવ આપી દે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
101 - સહવાસમાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
102 - સંવાદ કરું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
103 - સાચવી છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
104 - હવે પછી ગીત સંગ્રહ / લક્ષ્મી ડોબરિયા