વહાલ વાવી જોઈએ (કાવ્યસંગ્રહ) / ગૌરાંગ ઠાકર

વહાલ વાવી જોઈએ (કાવ્યસંગ્રહ) / ગૌરાંગ ઠાકર

કોપીરાઇટ :ગૌરાંગ ઠાકર
પૃષ્ઠ સંખ્યા : 12 + 68 = 80

અનુક્રમણિકા

વહાલની વાવણી / વહાલ વાવી જોઈએ / ડૉ.રશીદ મીર
ફૂલ પાસે ગઝલ લખાવું છું / પ્રસ્તાવના / વહાલ વાવી જોઈએ / હિતેન આનંદપરા
 
1 - સ્વાગત / વહાલ વાવી જોઈએ / ભગવતીકુમાર શર્મા
2 - વહાલ વાવી જોઈએ / ગૌરાંગ ઠાકર
3 - છત્રી ધરો નહીં / ગૌરાંગ ઠાકર
4 - પર્યાય દેખાતો નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
5 - કોઈને કહેશો નહીં / ગૌરાંગ ઠાકર
6 - ડાળથી ટહુકો ન પડી જાય / ગૌરાંગ ઠાકર
7 - થયો / ગૌરાંગ ઠાકર
8 - બારી સુધી જવાશે ? / ગૌરાંગ ઠાકર
9 - કરી દે / ગૌરાંગ ઠાકર
10 - સહારા મળ્યા / ગૌરાંગ ઠાકર
11 - દીવાની આબરૂ / ગૌરાંગ ઠાકર
12 - ચલો આંગણમાં મનાવીએ / ગૌરાંગ ઠાકર
13 - સાબિત થવાનું / ગૌરાંગ ઠાકર
14 - વયથી વધારે / ગૌરાંગ ઠાકર
15 - હોય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
16 - શા માટે ? / ગૌરાંગ ઠાકર
17 - દોસ્ત / ગૌરાંગ ઠાકર
18 - આંખથી કહેવાઈ ગયું છે / ગૌરાંગ ઠાકર
19 - કોણ બંદગી વિશે સમજાવતું હતું ? / ગૌરાંગ ઠાકર
20 - ફેરફાર થશે / ગૌરાંગ ઠાકર
21 - કરે છે / ગૌરાંગ ઠાકર
22 - તડકો પડ્યો / ગૌરાંગ ઠાકર
23 - પથ્થરો ડૂબી ગયા / ગૌરાંગ ઠાકર
24 - આપણાથી નહિ બને / ગૌરાંગ ઠાકર
25 - ધ્યાન રાખું / ગૌરાંગ ઠાકર
26 - કરું છું / ગૌરાંગ ઠાકર
27 - પાનખરનો વર્તારો / ગૌરાંગ ઠાકર
28 - હથેળીને છુપાવી રાખી / ગૌરાંગ ઠાકર
29 - અંધારું ગજાદાર નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
30 - તારા વગર / ગૌરાંગ ઠાકર
31 - કાયમ નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
32 - બારી ઉઘાડી રાખીએ / ગૌરાંગ ઠાકર
33 - વખત વિતાવું છું / ગૌરાંગ ઠાકર
34 - ઉપાય મળી ગયો / ગૌરાંગ ઠાકર
35 - લાગે છે / ગૌરાંગ ઠાકર
36 - એવું નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
37 - થાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
38 - લઈ બેઠા / ગૌરાંગ ઠાકર
39 - જરૂરી નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
40 - હથેળી ભરાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
41 - સમજાઇ જાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
42 - હોતો નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
43 - ચર્ચાપત્રીની ગઝલ / ગૌરાંગ ઠાકર
44 - રહી ગઈ / ગૌરાંગ ઠાકર
45 - ઝળહળી ગયો / ગૌરાંગ ઠાકર
46 - બેઠા છીએ / ગૌરાંગ ઠાકર
47 - બારી બનાવું / ગૌરાંગ ઠાકર
48 - પ્રણયને ધ્યાનમાં લીધો / ગૌરાંગ ઠાકર
49 - ઘર ન જવાયું / ગૌરાંગ ઠાકર
50 - જેવું નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
51 - દીવાનગી હતી / ગૌરાંગ ઠાકર
52 - વરસાદ જોઈએ / ગૌરાંગ ઠાકર
53 - માણસ થવાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
54 - તને ક્યાંથી ખબર પડે ? / ગૌરાંગ ઠાકર
55 - પવન / ગૌરાંગ ઠાકર
56 - પરિવાર થઈ જાય / ગૌરાંગ ઠાકર
57 - ધમાલ થઈ ગઈ ... ! / ગૌરાંગ ઠાકર
58 - ગાવાનું થયું / ગૌરાંગ ઠાકર
59 - રસ્તાની જાણ છે / ગૌરાંગ ઠાકર
60 - ઈશ્વર / ગૌરાંગ ઠાકર
61 - મેઘધનુષ્યનાં ઢાળ પર / ગૌરાંગ ઠાકર
62 - મન થયું / ગૌરાંગ ઠાકર
63 - જાણીએ / ગૌરાંગ ઠાકર
64 - ઘોંઘાટમાં / ગૌરાંગ ઠાકર
65 - સંશોધન કરું / ગૌરાંગ ઠાકર
66 - ખુદા મારો છે / ગૌરાંગ ઠાકર
67 - મઠારી છે / ગૌરાંગ ઠાકર
68 - સૂર્ય રાજીનામું આપે / ગૌરાંગ ઠાકર
69 - બા / ગૌરાંગ ઠાકર