શબ્દે કોર્યા શિલ્પ (સોનેટસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

શબ્દે કોર્યા શિલ્પ (સોનેટસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

કોપીરાઇટ :રુચિર પંડ્યા
આવરણ : એસ.એમ.ફરીદ

અનુક્રમણિકા

અલ્પ આત્મનિવેદન / શબ્દે કોર્યા શિલ્પ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
સંઘટ્ટ સંસિદ્ધિ / શબ્દે કોર્યા શિલ્પ / ધીરુ પરીખ
‘ઊપડી ડમણી’ વિશે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા / ડૉ.જયન્ત પાઠક
‘અચંબો થૈ આવ્યું !’ વિશે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા/ પ્રકાશ મહેતા
 
1 - કવિની હથેળી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
2 - ઓજસ્વી આલંબને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
3 - સુધા વિરલ શબ્દની / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
4 - કાલિદાસની લેખિની /ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
5 - રવિ હજી ઊગે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
6 - સવાર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
7 - શિયાળુ સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
8 - વ્રજ શા વિરાને ! ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
9 - હવે.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
10 - વહો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
11 - સભરની સવારી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
12 - ઇલમ ભયો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
13 - આસોના સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
14 - નિરમી લીલા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
15 - એક ખગાનુભૂતિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
16 - હિસાબ હરેફરે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
17 - જળનો ગ્રહ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
18 - જળની સત્તા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
19 - વાસંતી આંતક / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
20 - હું ય તરણું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
21 - શાખ વચમાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
22 - શરદાગમને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
23 - તરુ-દધીચિ ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
24 - વનોથી વેગળાં થતાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
25 - પછી છેલ્લી વેળા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
26 - દ્રષ્ટિના પદ્મ શું... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
27 - ઊગી ગઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
28 - મેદાન સીમિત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
29 - પિયર તાણે કે - / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
30 - ઊપડી ડમણી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
31 - એ આવતાં.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
32 - ઉકેલી દ્યો... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
33 - ચહે પરમ શ્રેયને ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
34 - તું–તમે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
35 - હજી પાસે છો ત્યાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
36 - સૉનેટયુગ્મ – (૧) – ત્યારે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
37 - સૉનેટયુગ્મ – (૨) – અત્યારે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
38 - ન્હોય રુચતું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
39 - તમે જ - / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
40 - કહું શું ચંદાને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
41 - એક અછાંદસ સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
42 - મારી વસંત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
43 - ખર્યાં પાનમાં મધુમાસ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
44 - ગુણાંક મૂકવા ચૂક્યો ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
45 - શહેરમાં કામે આવેલા વનવાસીનું સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
46 - અચંબો થૈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
47 - વારિધિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
48 - આકર્ષે શ્વેત રંગિમા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
49 - આનંદ-દર્દ ભરી દે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
50 - પતીજ કરાવતા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
51 - દૂરનો અવાજ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
52 - ફરી ફરી ધરું જનમો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
53 - લખતી ગઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
54 - સરનામું નાનું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
55 - અવિરત ફરે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
56 - રાખજો સાચવી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
57 - અને મારાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
58 - ચહું રસ ન ઈક્ષુનો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
59 - કવણ અવ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
60 - શ્વાસો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
61 - રૂપાંતર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
62 - સજ્જતા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
63 - અગતિગમન / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
64 - બધું ચણી ગયાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
65 - દિશાઓ – દીવાલો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
66 - પદરવો (સૉનેટ નઝમ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
67 - ચરણને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
68 - અતીવ વરવું ટીલું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
69 - દોસ્તીદમામ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
70 - રે ક્ષુદ્રતા ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
71 - મીંડાનું નગર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
72 - વાસું વાતાયન ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
73 - ભાગી સુનેરી... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
74 - શુભ એ સવારો ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
75 - હવે મૃદુલ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
76 - ઉપરકોટ અવલોકતાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
77 - પાળિયાનું દોહરા સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
78 - સરહદો (ગઝલ સૉનેટ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
79 - ટીંબો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
80 - સમય ઓઅન આ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
81 - સતત સરખો વ્યાપ્યો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
82 - રહું ગાઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
83 - દુઃખસમ્રાટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
84 - સુધન્ય ! અહીં અશ્વ એ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
85 - ભેટ ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
86 - અલવિદા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
87 - ધારાધારા ધારમાં.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
88 - બધું હોય મારું એંવું... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
89 - અમરતમીઠાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
90 - અરણ્યો ઢૂંઢે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
91 - વદે મનવિહવલા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
92 - વનપ્રયાણે સીતાની સ્વગતોક્તિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
93 - બસ, એ સજા ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
94 - પ્રતિપલ સુભાગી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
95 - ચલો રોકી લઈએ.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
96 - ગતિમાં માણેલું.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
97 - ન જાણું શેં... ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
98 - પડે પગલી તેજની... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
99 - ભીતર હસે.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
100 - ઊંચે અવ ધસે ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
101 - તેજનાં સગપણ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
102 - વિરાટ ભાળું ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા