પૂરુ અને પૌષ્ટી (દ્વિઅંકી નાટક) / વીરુ પુરોહિત

પૂરુ અને પૌષ્ટી (દ્વિઅંકી નાટક) / વીરુ પુરોહિત

કોપીરાઇટ :વીરુ પુરોહિત

અનુક્રમણિકા

તથાપિ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
એક પુરાકથા સાંપ્રતનાં સંદર્ભમાં / પૂરુ અને પૌષ્ટી / પ્રા.માર્કન્ડ ભટ્ટ
‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ નાટકના દિગ્દર્શક શ્રી ફણીશાઈ ચારીની નોંધ / પી.એસ. ચારી
‘મિથ’નો મહિમા – ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ / ચિનુ મોદી
અસાઈત સાહિત્યસભાની મૌલિક નાટ્યપ્રકાશનશ્રેણીનું એક નમણું પુષ્પ ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ / વિનાયક રાવલ
ચહેરા-મહોરાં / પૂરુ અને પૌષ્ટી / ઉત્પલ ભાયાણી
Theatre – Indian Express / Puru Ane Paushti / Sonal Baxi
 
1 - પાત્રસૂચિ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
2 - અંક : પ્રથમ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
    2.1 - અંક : પ્રથમ - દૃશ્ય : પ્રથમ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
    2.2 - અંક : પ્રથમ - દૃશ્ય : દ્વિતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
3 - અંક : દ્વિતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
    3.1 - અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : પ્રથમ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
    3.2 - અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : દ્વિતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
    3.3 - અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : તૃતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત