તારો અવાજ (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષદ ત્રિવેદી

તારો અવાજ (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષદ ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :જયજિત ત્રિવેદી
આવરણ : તરુણ ભટ્ટ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૪૮

અનુક્રમણિકા

 
1 - અર્પણ / તારો અવાજ / હર્ષદ ત્રિવેદી
2 - સર્જક પરિચય / તારો અવાજ / સુરેશ દલાલ
3 - શબ્દે શબ્દે તું... – નિવેદન / તારો અવાજ / હર્ષદ ત્રિવેદી
4 - ‘મારો’ અવાજ ભણી / તારો અવાજ / મનહર મોદી
5 - તારો અવાજ / હર્ષદ ત્રિવેદી
6 - પુષ્પગુચ્છ / હર્ષદ ત્રિવેદી
7 - પીડા / હર્ષદ ત્રિવેદી
8 - પ્રતીક્ષા / હર્ષદ ત્રિવેદી
9 - તને તો... / હર્ષદ ત્રિવેદી
10 - અસ્તિત્વ / હર્ષદ ત્રિવેદી
11 - ભૂલી ગયો છું ! / હર્ષદ ત્રિવેદી
12 - ઝળહળ ખળખળ / હર્ષદ ત્રિવેદી
13 - મેઘધનુ / હર્ષદ ત્રિવેદી
14 - આંદોલન / હર્ષદ ત્રિવેદી
15 - અધકચરું અજવાળું / હર્ષદ ત્રિવેદી
16 - શ્રધ્ધા / હર્ષદ ત્રિવેદી
17 - અકળ મૌન / હર્ષદ ત્રિવેદી
18 - અંતરઝુરાપો / હર્ષદ ત્રિવેદી
19 - ચન્દ્રાનુભવ / હર્ષદ ત્રિવેદી
20 - રાહ - ૧ / હર્ષદ ત્રિવેદી
21 - રાહ - ૨ /હર્ષદ ત્રિવેદી
22 - પરોઢિયે / હર્ષદ ત્રિવેદી
23 - પ્રેમ / હર્ષદ ત્રિવેદી
24 - સ્વાંગ / હર્ષદ ત્રિવેદી
25 - શું થયું છે આપણી ભાષાને ? / હર્ષદ ત્રિવેદી