સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧ - બુદ્ધિધનનો કારભાર (નવલકથા) / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧ - બુદ્ધિધનનો કારભાર (નવલકથા) / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

અનુક્રમણિકા

PREFACE / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
ત્રીજી આવૃત્તિ સંબંધે પ્રાસંગિક સૂચના / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
पञ्चदशीના શ્લોક / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
મંગલપુષ્પાંજલિ / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
 
1 - પ્રકરણ ૧ - સુવર્ણપુરનો અતિથિ / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
2 - પ્રકરણ ૨.* - બુદ્ધિધનનું કુટુંબ / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
3 - પ્રક૨ણ ૩ - બુદ્ધિધન / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
4 - પ્રક૨ણ ૪ - બુદ્ધિધન (અનુસંધાન) / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
5 - પ્રકરણ ૫ - બુદ્ધિધન (અનુસંધાન, સંપૂર્તિ) / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
6 - પ્રકરણ ૬ - રાજેશ્વરમાં રાજ-ખટપટ / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
7 - પ્રકરણ ૭ - વાડામાં લીલા / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
8 - પ્રક૨ણ ૮ - અમાત્યને ઘેર / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
9 - પ્રક૨ણ ૯ - ઉન્મત્તપણાનું પરિણામ / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
10 - પ્રકરણ ૧૦ - ખટપટનાં શસ્ત્ર અને કારભારીઓની યુદ્ધકળા / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
11 - પ્રકરણ ૧૧ - દરબારમાં જવાની તૈયારીયો / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
12 - પ્રકરણ ૧૨ - રાજા, રાજદરબાર અને રાજકારભાર / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
13 - પ્રકરણ ૧૩ - રસ્તામાં / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
14 - પ્રકરણ ૧૪ - સૌભાગ્યનો સંપૂર્ણચંદ્ર / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
15 - પ્રકરણ ૧પ 
- સરસ્વતીચંદ્ર / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
16 - પ્રકરણ ૧૬ - બુદ્ધિધન અને સૌભાગ્યદેવી / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
17 - પ્રકરણ ૧૭ - પ્રમાદધન અને કુમુદસુંદરી / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
18 - પ્રકરણ ૧૮ - કારભારી અને કારભાર: દિગ્દર્શન / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
19 - પ્રકરણ ૧૯ - રાત્રિસંસારઃ જ્વનિકાનું છેદન અને વિશુદ્ધિનું શોધન પ્રકરણ ૧૮ - કારભારી અને કારભાર: દિગ્દર્શન / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
20 - પ્રક૨ણ ૨૦ - ૨જા લીધી / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
21 - પ્રક૨ણ ૨૧ - ચાલ્યો / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી