3.1 - કોને કઉં / રમણીક અગ્રાવત


બાપ નરસીં, તત્વનું ટૂપણું કોઈને ગળે નૈંને
મારે ગળે ક્યાં વળગાડ્યું ?
એડડ્યને મઝાથી ખાતો ‘તો પીતો ‘તો ને લે’ર કરતો’તો
હાંજ પડ્યે પાનની દુકાને બે ઘડી ઊભો રઈને
મલકાઈ લેતો’તો
તેં મારું હંધુય ઢાળ્યું, હું ક્યાંયનો નો રયો માબાપ

ભાઈબંધુને બે ઘડી મોજ કરાવત
બાયડીને જોઈને હલાવત ઢેકા, ચીપીચીપીને
વાળ હોળું એમ એલફેલ બોલી નાખત
બકવાસની ચૂંગીમાં ભરીને ફૂંકી મારત
હંવારહાંજબપોરદાડી હંધુ

પણ તારી કરતાલનો ઘોદો, બાપ બઉં વહમો
હું કાંક નૌતર જોઉં ને વિચારે ચઢી જાઉં
કોઈને નો હમજાય એવું બોલવાનું મન થાય
મને લાગું હું બઉં કામનો ‘ને આમ તો મુદ્દલ નકામો
કાગળિયાંને ખોટાં ખોટાં ખાંડું
કાગળના ઢેખાળા ચારેકોર ફેંકુ
ફેંકીને એકલો એકલો મલકાઉ
પણ મને ક્યાંય હોરવે નંઈ

જળમાં નંઈ થળમાં નંઈ મળમાં નંઈ કમળમાં નંઈ
અધધધ ટોળામાં હું એકલો પડી જાઉં
કોઈ હમજે નંઈ ન્યાં હું કોને કઉં ?
બોદાંબખ નામ હું કેમ કરી લઉં ?
હરે હરે

કોણ ક્યે કોણ હાંભળે આ તો નૌતર ખેલ
બન્દા ખાડા બાઝાર મેં ખુદની ચન્ત્યા મેલ.


0 comments


Leave comment