8 - પર્વતને નામે પથ્થર, દરિયાને નામે પાણી / ચિનુ મોદી


પર્વતને નામે પથ્થર, દરિયાને નામે પાણી
‘ઇર્શાદ’ આપણે તો ઈશ્વરને નામે વાણી.

આંસું ઉપર આ કોના નખની થઈ નિશાની ?
ઇચ્છાને હાથ પગ છે, એ વાત આજે જાણી.

આ શ્વાસની રમતમાં હારી ગયો છું તો પણ
મારા ઘરે પધારો, ઓ ગંજીપાની રાણી.

ક્યારેક કાચ સામે, ક્યારેક સાચ સામે
થાકી જવાનું કાયમ, તલવાર તાણી તાણી.

થાકી જવાનું કાયમ, તલવાર તાણી તાણી
‘ઇર્શાદ’ આપણે તો ઈશ્વરને નામે વાણી.


0 comments


Leave comment