10 - રહે એ જ ‘ઇર્શાદ’ને વસવસો / ચિનુ મોદી


રહે એ જ ‘ઇર્શાદ’ને વસવસો
કહી ના શક્યો કોઇને કે ખસો.

પૂછું પ્રશ્ન હું શ્વેત પગલાં વિશે
અને દરવખત આપ ફિક્કું હસો.

સમય નામની બાતમી સાંપડી
પછી લોહી શું કામ નાહક ધસો ?

પડે ડાળથી પાંદડું, એ પછી
ઈલાજો કરું એકથી એક સો.

ઈલાજો કરું એકથી એક સો
રહે એ જ ‘ઇર્શાદ’ને વસવસો.


0 comments


Leave comment