44 - હજીય તે / રાવજી પટેલ


હજી હું તો ટાઢાઊના તડકામાં ઘઉં વીણું, હજીય તે,
હું તો મારે આવુંતેવું કર્યા કરું. ખાલી પેલી ગમાણના
ખીલા જેવી, હું તો મારે પડી રહું. કદી કદી આંગણામાં
ખેતરને મૂકી દઉં. કદી કદી ઘઉં ઓરું. કદી કદી મહુડાનાં
વન આખાં, વન આખાં, વન આખાં વેડી દઉં,
કદી કદી છાપરીની છેક ઊંચી થાંભલીએ ઓઢણીને
વીટીં દઉં, પછી ગોફણમાં સીમ આખી ઊંચકીને,
એ ય ઓલ્યા ડુંગરાની પાર એની પાર એની પાર
ફેંકી દઉં. સ્હેજ ધણમાંનાં ઢોર બધાં આઘાંપાછાં થાય.
ઊંધું ઘાલી સાંજ ખસી જાય. ટહુકાના કૂંણા કૂંણા પહાણા
મારા કાળજાને વાગે ; તો ય ઘઉં વીણું; હજીય તે . . .


0 comments


Leave comment