49 - દશ હાઈકુ / રાવજી પટેલ


૧.
ગીત સાંભળી
ડૂંડું ડોલ્યું, ઉપર
ચકલી બેઠી.

૨.
છત્રી નીચે છે
બે જણ ગુપચુપ
સર્વ સાંભળે

૩.
રજાઈમાંથી
વાત ન આવે બ્હાર
શિયાળો આખો.

૪.
માછી ક્યારનો
ઊભો રહ્યો ને તોય
માછલી તરે !

૫.
વેરઈ ગઈ
મહેફિલ; જાજમ
ત્યાં જ પડી રહી.

૬.
રસ્તા ઉપર
એક સફરજન
અસંખ્ય આંખો.

૭.
શિયાળ લાળી
કરે : આ સીમ છે કે
શહેર ? કહે કોણ ?

૮.
ગામથી છેટે
એક કૂવામાં બેઠી
તરસી સીમ.

૯.
અંધકારમાં
સૂરજ હરેફરે
આગિયો બની.

૧૦.
ચકલી ગાતી
હરખ ભરીને ગાણું
ડૂંડું બહેરું.


0 comments


Leave comment