1.17 - સંવેદન બરડ / વિવેક કાણે ‘સહજ’


ભાવસૃષ્ટિ સ્તબ્ધ, સંવેદન બરડ
ને ઉપરથી બુદ્ધિ પણ સિદ્ધાંતજડ

તર્કનો ડૂચો ગળે ઊતરે નહીં
પાનની માફક વિચારો પણ ચવડ

છોડને લવચિકપણું, બવચિકપણું,
આપણી અકબંધ રહેવી રહી અકડ

ઠંડી છાલક થઈને આવે તારો ખ્યાલ
તપ્ત ચહેરો થાય છે તડ્ તડ્ તતડ

થોડા પ્રશ્નો છોડી દઈએ કાળ પર
સૌ સમસ્યા એમ ઉકલે, તડ ને ફડ ?

વાત ઉશ્કેરાટમાં નહીં થઈ શકે
બે ઘડી થોભી જા, થોડો શાંત પડ

ગાલગા ના લો ‘સહજ' સળિયા ગણો
મેં કહ્યું'તું વ્હોરી લેવા ધરપકડ ?


0 comments


Leave comment