1.37 - ગાજ નથી / વિવેક કાણે ‘સહજ’


બટન નથી કદી, ક્યારેક ક્યાંક ગાજ નથી
બધું’ય સરખું હો, એવો કોઈ સમાજ નથી

બહર, રદીફ અને કાફિયા ટકોરાબંધ,
અને જુઓ તો ગઝલમાં કશી મઝા જ નથી

બહરના અંતમાં ‘લલગા' કે ‘ગાગા' પણ આવે
‘લગાલગા લલગાગા લગાલગા' જ નથી

નકાર, જાકારો અથવા ઉપેક્ષા દઈ દઈએ
અમે નસીબને કોઠું તો આપતા જ નથી

કશું’ય આપવા-લેવાનું ક્યાં પ્રયોજન છે ?
તમારે દ્વાર કશા હેતુથી ઊભા જ નથી

તરત નીકળવું, કે થોડીકવાર થોભી જવું ?
જવાનું નક્કી છે, એના વિષે દ્વિધા જ નથી

પરાઈ પીડ, ભળી ગઈ છે મારી પીડામાં
આ મિશ્ર રાગ છે, સીધો સરળ ખમાજ નથી

સમયના ન્હોર ઘણાં તીણાં છે, એ માન્યું પણ
સમય ભરી ન શકે એવો કોઈ ઘા જ નથી

જે છે તે આ છે, અને જે ‘સહજ’ નથી તે નથી
ખપે તો લઈ લો, અમે બીજું બોલતા જ નથી.


0 comments


Leave comment