1.38 - ઊંચે ચડ્યા પછી / વિવેક કાણે ‘સહજ’


જાણી શક્યો છું આટલે ઊંચે ચડ્યા પછી
વાદળ ભરાય કેટલા આંસુ દડ્યા પછી

ટોચે જવામાં આટલી શું કામ વાર થઈ ?
પૂછે છે લોક જિંદગી આખી નડ્યા પછી

માગે ન કોઈ અંગૂઠો, સ્પર્ધાની બીકથી
નિખરી કલમ છે માંડ, પડ્યા-આથડ્યા પછી

માનો ભલેને જાતને, પારસમણિ ‘સહજ’
કંચન સ્વયં બની જશો, અમને અડ્યા પછી


0 comments


Leave comment