1.40 - મેં જ સ્વયં ઠારી છે / વિવેક કાણે ‘સહજ’


મારા સપનાની ચિતા, મેં જ સ્વયં ઠારી છે
દૈવને કહી દો, જીવન જંગ હજી જારી છે

ડંખમાં, પીડામાં, કડવાશમાં નાવીન્ય તો હો !
એકના એક સવાલોની મગજમારી છે

ન્યાય, ખટલો, ને ચુકાદો ને બધું શા માટે ?
મેં તો જીવનની સજા જન્મથી સ્વીકારી છે

ઘાવ કોઈ, ન કોઈ દુર્ઘટના મુદતથી
શી ખબર મનમાં ઉપરવાળાએ શું ધારી છે ?

પાસ જે કંઈ હો લૂંટાવો, તો પછી પ્રેમ મળે
કેવો વ્યવહાર છે, ક્યાંની આ સમજદારી છે?

હોય જાણે કે મિલન આજ ‘સહજ’ આખરનું
એમ માનીને મેં હર રાતને શણગારી છે.

જા ‘સહજ’ ક્યાંક હવે હકની હવા શોધી લે
તું શ્વસે છે જે હવા, એ તો બધી મારી છે


0 comments


Leave comment