1.2.12 - એવા જો સંત રે મળે તો / સતી લોયણ


જી રે લાખા એવા જો સંત રે મળે તો
એને ધ્રોડીધ્રોડીને મળજો રે.
જી રે લાખા હું ને મારું છે લોઢાના કટકા જી,
એને તમે મન ક્રમ (કર્મ) વચનેથી ભેળો રે .

જી રે લાખા સાસ-ઉસાસની તમે ધમણું ધખાવો જી,
એને તમે તારે દઈને તપાવો રે.
જી રે લાખા સતની એરણ પર તમે ઠીક કરી ઠેરાવો જી,
એને ગિનાન - સાણસીથી પકડાવો રે.

જી રે લાખા તારે આવ્યા રે વિના તમે ટાઢું મા ટીપજો જી,
જીનજે માથે શબદુના ઘણ રે લગાવો રે
જી રે લાખ એક રે થિયા રે પછી એનો, અલંકાર બનાવો જી,
એનું બ્રહ્મ અસ્ત્ર તો બની જાશે રે

જી રે લાખા સતસંગની સરાણું દઈને સજ્જ કરી જોજો,
જયારે એનો જીવબુદ્ધિ-કાટ ઉખડી જાવે રે
જી રે રે લાખા કાટ ઉખડે પછી કાળ નંઈ લોપે જી,
સે’જે તમે વૈકુંઠમાં જોશો રે

જી રે લાખો શેલર્ષીની ચેલી સતી લોયણ બોલ્યાં જી,
ત્યારે તમે પૂરણ બ્રહ્મ બની જાશો રે.
તેજમાં તેજ મળી જાશો રે
જી રે લાખા એવા જો સંત રે મળે તો એને ધ્રોડીધ્રોડીને મળજો રે.


0 comments


Leave comment