22 - કેટકેટલે વર્ષે / પન્ના નાયક


કેટકેટલાં વર્ષો પછી
મારે બારણે તારો પત્ર…
દ્વાર ટકોર્યું
પત્ર લીધો
ખોલ્યો
અક્ષરો ઝંઝા થઈને ઊમટ્યા
ઊકલી નહીં એ લિપિ
ઝાંખી શાહી
—વહ્યા સમયની વાણી વહી રહી ચૂપચાપ
કેટકેટલાં વર્ષો પછી
આંખ ઉકેલે આંસુ.


0 comments


Leave comment