2 - સંદર્ભગ્રંથો


૧. ‘બૂહત્ સંતસમાજ ભજનાવળી' – પ્ર.પુરુષોત્તમદાસ શાહ
ર. ‘યોગવાણી’ ભા. ૧ – સોમાજી મકવાણા.
૩. ‘સોરઠી સંતવાણી' – સંપા. ઝવેરચંદ મેઘાણી
૪. ‘સંત લાખા અને સતી લોયણ’ - સંપા. સ્વામીશ્રી આત્મપ્રકાશજી
પ. 'લાખા લોયણનાં ભજનો’ - સંકલન :વિરાનંદજી મહારાજ

૬. ‘નટવર ભજનાવલી' - પ્ર. રાણાસાહેબ (પોરબંદર)
૭. 'ભક્તિસાગર'-ર – અભરામ ભગત
૮. ‘સંત કેરી વાણી' - સંપા.મકરન્દ દવે
૯. ‘સંતવાણીનું સત્ત્વ અને સૌંદર્ય' - ડો. નાથાલાલ ગોહિલ, ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ, ડૉ. મનોજ રાવલ
૧૦. 'ભક્તિપદારથ’ - ભાણદેવ

૧૧. ‘યોગવિદ્યા’ - ભાણદેવ
૧ર. મરમી સંતોનું દર્શન’ - જયંતિલાલ આચાર્ય
૧૩. ‘સોરઠી સ્ત્રીસંતો’ - કાલીદાસ મહારાજ
૧૪. ‘સતી લોયણ આખ્યાન' - કેશવલાલ સાયલાકર
૧૫. ‘ગીતામન્થન’ - કિશોરલાલ મશરૂવાળા

સામયિકો –
‘ઊર્મિ-નવરચના',માર્ચ-૮૬ (લેખ) - ડો. નિરંજન રાજ્યગુરુ
‘પરમાર્થ’ માર્ચ-પ૯ (લેખ) - ડો. નિરંજન રાજ્યગુરુ


0 comments


Leave comment