31 - કડવું ૧૯ મું - સ્તુતિ કરતા જીવની બ્રહ્મ સાથે એકતા / અખેગીતા (અખો)


રાગ ધન્યાશ્રી
વસ્તુકેરૂં હારદ વસ્તુજ જાણેજી, શું એ જાણીને દ્વૈત ઉર આણેજી;
અદ્વૈતનું દ્વૈત કરે કોઇ સજાણેજી, આપકેરૂંરૂપ તે આપ વખાણેજી.

પૂર્વછાયા
વખાણે વિગતે કરીને, આપે કહે આપે સુણે;
જેમ ગારુડી મોહર વિષે, સ્વર દીએ ને ભાષા ભણે. ૧

સ્વામી પિંડમાંહે તે જીવ ક્યાંથો, અને જીવને ક્યાંથો પિંડ,
એ ચલણ-વલણચિદ્રૂપ તાહરી,આપમાંહેથી મંડપ. ૨

તું તે હું ને હું તે તું, ધ્યેય ધ્યાતા તું રામ;
ઊંડું વિચારી આપ નિરખે, આપે આયનાનાં કામ. ૩

છો કૈવલ્ય સ્વામી તમો, દિશો ઇશ્વર માયાજીવ;
એ ત્રણ પ્રકારે થાઓ તમે, પણ સ્વભાવે તમે શિવ. ૪

અણછતી અજા તમારી, અંગીકૃત-સરખી અશી;
તે મધ્ય પડિયું ધામ તમારૂં,ત્યારે ઇશ્વર થઇને વિલસી. ૫

તે ઇશ્વરના ઐશ્વર્યવિષે, અનંત જીવ ઉપજે સમે;
ચૈતન્ય ચાલ્યું આવે તમારૂં, તેમ તેમ માથા પરવરે. ૬

જેમ કાચનું મંદિર રચ્યું,નીલ પીત શુભ્ર શ્યામનું;
જે ઉપર તપ્યો સૂર જ્યારે, ત્યારે વિચિત્ર રૂપ થયું ધામનું. ૭

કૈવલ્ય સૂરજ તપે સદા, માયા તે મંદિર કાચ,
ઇશ્વર નામ તેહનું, ભાઇ જીવ થઇ માન્યું સાચ. ૮

અધિષ્ઠાન તે તમે સ્વામી, તેણે એ ચાલ્યું જાય;
અણછતો જીવ હું હું કરે,પણ ભેદ ન પ્રીછે પ્રાય. ૯

કહે અખો તમે નાથ નિર્ગુણ, થયા સગુણ વિષે જંતને;
એ કલા તમારી પ્રીછવા, જીવ સેવે હર-ગુરુ-સંતને. ૧૦
________________________________________

હારદ = યથાર્થ સ્વરૂપ.
સજાણેજી = જાણવા છતાં.
ગારુડી = વાદી.
મોહર વિષે = મોરલીમાં.
ક્યાંથો = ક્યાંથી.
વલણચિદ્રૂપ = ચૈતન્યસ્વરૂપ
અંગીકૃત-સરખી = સ્વીકાર્યા જેવી.
સમે = લય પામે.
પરવરે = પરિણામ પામે.
૧૦
શુભ્ર = ધોળું.
૧૧
સૂર = સૂર્ય.
૧૨
અધિષ્ઠાન = કલ્પિતનો આધાર.
૧૩
પ્રાય = બહુધા.


0 comments


Leave comment