45 - કડવું ૩૩ મું - સત્સંગનું માહાત્મ્ય અને દુર્જનનું દુર્ભાગ્ય / અખેગીતા (અખો)


રાગ ધન્યાશ્રી
સંત સંગ કીજે વળી વળી જનજી, અનુભવ વાધેઆધો દનદનજી;
$વી ઉપરથી ઉતરે મનજી, હરિશું ટળશે ભિન્નાભિન્નજી. ૧

પૂર્વછાયા
ભિન્ન ટળે વસ્તુ મળે, મોટો મહિમા હરિજનનો;
ચૈતન્યસાગરમાંહે ભેળે, અધ્યાસ ટળે એ તનનો. ૧

શિભે જીવિતવ્ય સંતજનકેરૂં, ભવમાંહે તે અત્ય;
સુખદાય્ક તેહને હોય સહુકો, જેહને સંત સાથે રત્ય. ૨

આપસરીખો કરી ભૂકે, એહવી સંતની પ્રીત,
જેમ વહેરો ન કરે વરસતાં, એવી છે ધનની રીત. ૩

સિંચે સરખા સહુજને, તેણે ફળે ભાર અઢાર;
હરિ હરિ તે કરી મૂકે, એહવી સંત-સંગત સાર. ૪

સુંકે જવાસો તેણી રતે, તો મેઘનો શો વાંક;
પરજન્ય પાયે ઘણું, પણ પી ન શકે એ ટાંક. ૫

તેમ અસંત સંત-સંગત કરે, પણ લાગે નહિ તેહને સંગ;
મેળ ન દે એ માયા મધ્યથી, જેમ જેમ થાએ ભંગ. ૬

જેમ તેલ કુસુમે કરી વાસિયે, તેણે સઘળે તે લાગે વાસ;
તે મધ્ય આવે કાંકરી, તેને ન આવે આભાસ. ૭

જેમ સલિલ-મધ્યે શિલા રહે, પણ અંતર ન ટળે આગ્ય;
તો નીર તેહને શું કરે, જો ભેદવા નહીં જાગ્ય. ૮

જેમ ચંદનને ગંધે કરી, થાએ ચંદન આક પલાશ;
પણ ગાંઠ હોયે રુદે વાંસને, તેહને લાગે નહિ વાસ. ૯

કહે અખો હરિ-રુપા હોએ, તો સમું પડે તે જંતને;
દોષ-દરશન નવ હોએ, જે સેવે હરિ-ગુરુ-સંતને. ૧૦
________________________________________
દનદનજી = દિવસે દિવસે.
ભિન્નાભિન્નજી = જુદાપણું.
અધ્યાસ = ભ્રાંતિ.
જીવિતવ્ય = જીવન.
અત્ય = અતિ.
રત્ય = પ્રીતિ.
વહેરો = ભેદ.
ધનની = વરસાદની.
ભાર = છ મણ છત્રીસ શેર ને ૨૬ ૨/૫ રૂપીયાભાર.
૧૦
રતે = ઋતુમાં.
૧૧
ટાંક = પૈસાભાર.
૧૨
મેળ = એકરૂપ થવું.
૧૩
ભંગ = બેદ.
૧૪
કુસુમે કરી = ફૂલવડે.
૧૫
વાસિયે = ગંધ બેસાડીએ.
૧૬
સલિલ-મધ્યે = પાણીમાં.
૧૭
આગ્ય = અગ્નિ.
૧૮
જાગ્ય = જગ્યા.
૧૯
આક = આકડો.
૨૦
પલાશ = પલાશ.


0 comments


Leave comment