50 - કડવું ૩૮મું - વસ્તુની અદ્વૈતતા / અખેગીતા (અખો)


રાગ ધન્યાશ્રી
એ અનંતને બોલ્યા ન જાયજી, મહતા નાવે વાણી માંયજી;
વચન ન લાગે તો કેમ કહેવાયજી, મહા ચૈતબ્ય ધન નહિ મનકાયજી.

પૂર્વછાયા.
કાયા મન કોણ કહે તેહને, જિહાં કહણહાર કહેવું નથી;
અધો ઉર્ધ્વ તે શું શા થકી, જિહાં ગ્રહણહારે ગ્રહ્યું નથી. ૧

દૂર નિકટ તે શા થકી શું, જો મધ્યે પદારથ નહિ કશું;
સદા નિરંતર છેજ સરખું, વસ્તુ વિચારે એ અશું. ૨

પૂરણ બ્રહ્મ પૂરી રહ્યો છે, જગત નાથિ નિરધાર;
પરઠણહારે પરઠ્યું નથી, નહિ વિચાર અવિચાર. ૩

ચક્રાતીત ચિતવે થકે, ભાઈ રહે તે અદ્‌ભૂત વસ્ત;
અતુલ આશે અનંત મોટો, જિહં નહિ ઉદે ને અસ્ત. ૪

ઉદે અસ્ત બ્રહ્માંડ માંહે, દિનકરવડે દિનરાત્ય;
દિનરાત્ય કરી કાલ માપના, મરણજીવન બહુ ભાત્ય. ૫

એ સ્થૂલભોગ બ્રહ્માંડ માંહે, ચૌદલોક કેરી વરત્ય;
અનિર્વચની તિહાં વાણી ન પહોંચે, નહિ તિહાં સંસૃત્ય. ૬

સ્વતંત્ર સ્વામી સદા, તિહાં જેમ છે તેમનું તેમ;
થયું ગયું કાંઈએ નથી, સહજેજ એ છે એમ. ૭

આપાપર કોએ નથી, જીવાજીવ વિગ્રહ કશો;
પૂર્વ પશ્ચિમ નથી કહેવા, કાર્ય-કારણ-વિણ અશો. ૮

જ્ઞાન-જ્ઞેય-જ્ઞાતા-વિના, જેમનું તેમ સદાય;
એ પૂરણની પૂરણતા, વેત્તા=વેધ-વિનાય. ૯

કહે અખો બ્રહ્મ અનિર્વચની, વચન નહિ અનંતને;
અક્ષરાતીત આનંદપદની, ગમ્ય છે મહંતને. ૧૦
= = =
1. અશું = આવું.
2. પરઠણહારે = નક્કી કરનારે.
3. ચક્રાતીત = શરીરની અંદરનાં ચક્રોથી પર.
4. વરત્ય = અ $ ર રહેલ.
5. સંસૃત્ય = સંસાર.
6. વિગ્રહ = કલેશ.
7. અક્ષરાતીત = માયાથી પર


0 comments


Leave comment