1.41 - ભાંગે છે નિરંતર / વિવેક કાણે ‘સહજ’


એકેક કરી ભ્રમ બધાં ભાંગે છે નિરંતર
આ કાળ, જૂનો ચાકળો સાંધે છે નિરંતર

રાત્રીના ગહન પોત ઉપર દર્દના બુટ્ટા
એની એ કથા, કોણ આ માંડે છે નિરંતર

અનુભૂતિનો પટ, ઘટ્ટ વણાયા જ કરે છે
ઝીણાથી યે ઝીણું કોઈ કાંતે છે નિરંતર

જાણે છે ઉતારો અહીં થોડો જ વખત છે
એ ક્યારનો એક ગાંસડી બાંધે છે નિરંતર

ભાષામાં ચમક એમ અમસ્તી નથી આવી
શબ્દોને ‘સહજ’ મૌનથી માંજે છે નિરંતર


0 comments


Leave comment