3 - ત્રણ / રાગાધીનમ્ / સંજુ વાળામન સાબુનું ફીણ અમસ્તું મુઠ્ઠી ભરતાં પાણી થઈ રહી જાતું;
અમે જનમથી અંધમતિ કે, પરપોટાને માની બેઠા ધાતુ !


0 comments


Leave comment