2 - ગીત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા


લ્યો, મોં-સૂઝણાના ગોંદરા લગી
રાત્ય વળાવી તારલા સર્યા !
લ્યો, શમણાંની સાહેલિયું એ પણ
અળગાં થઈ ‘આવજો ! ’ કર્યા !

લ્યો, બારણે કૂદાકૂદ કરે અંજવાસ
ને લાગ્યા આંખ્યને ઠેલા!
લ્યો, શેરી પલાળી પાદરે પૂગ્યા
પાણિયારેથી રૂપના રેલા !

લ્યો, અણસારાએ હીંચનારાને
લઈને ચાલ્યા સીમના ચીલા !
લ્યો, હોલવાયા મેળાપના દીવા
એશિયાળાંના ઓરડા વીલા !

લ્યો, સુવાસ રીઝી ગૈ, સાંજની તે,
અકબંધ વાળેલી મુઠિયું ખોલી !
લ્યો, ડાળખી મેલી આભલે પ્હોળી
થાય રે ઓલી ગીતની ટોળી !

લ્યો, એકલા ને અણોહરા ઊભા
વાછરુ ભેળા કોઢ્યના ખીલા !
લ્યો, ડુંગરા-નદી પાથરી બેઠા
કાંઈ ચારેપા વ્હાલની લીલા !


0 comments


Leave comment