4.6 - સબૂરી કર / સંજુ વાળા


તારી વાત હવે તું પૂરી કર!
મારે પણ કંઈ કહેવાનું છે
એ પણ સાંભળ સ્હેજ સબૂરી કર!

ઢોલ-નગારાં પીટવાથી કાંઈ
રચી શકાતા નથી અવિચળ કાંડ
ચપટી તું વગાડે તેથી
કોણ કહે છે ખળભળશે બ્રહ્માંડ
હું એક હું-નો છેડો ઝાલી
ના અમસ્તી ફેલ-ફિતુરી કર!
તારી વાત હવે તું પૂરી કર

કરવા ધારે કંઈ અને
થઈ જાય કંઈ, તો કઈ કરામત નવી ?
સૌ ચિતરામણ છોડીને
છેવટ રચવાની પોતાની કોઈ છવિ,
ઝૂકી-ઝૂકીને ખુદની સામે
નરદમ જુઠી જી-હજૂરી કર!
તારી વાત હવે તું પૂરી કર!

૦૯/૦૩/૨૦૦૪


0 comments


Leave comment