55.2 - ગઝલ ૨ / રાવજી પટેલ


સદા ઘરથી છેટે રહ્યો ઘાસ જેવો
છતાં આાંખથી ના અલગ થાય શેઢો.

ચગદતો હમેશાં ગમે તેમ એને
બળદને કદી ના ચરી જાય શેઢો.

પગલાંનો એ છે જનમથી જ ભૂખ્યો
પથ પર ઘણી વાર પથરાય શેઢો.

નથી પાંખ એને કે ઊડી શકે એ
છતાં નીડમાં ક્યાંક સંતાય શેઢો.

નથી કોઈ હોતું કને વાત કરવા
મને એ સમયથી જ સમજાય શેઢો.

રહ્યો છું કને ને કને તોય છે શું ?
નર્યો ઘાસ છું કે ન પરખાય શેઢો !


0 comments


Leave comment