56.5 - ગીત – ૫ - તારું મધમીઠું મુખ / રાવજી પટેલ


તારું મધમીઠું મુખ
જાણે સાત પાંચ તારાનું ઝૂમખું
હો આમતેમ ઝૂલે
હો ઝૂલે.
કે ઘર મારું વ્હેલી પરોઢના પહેલા
ઉધાડ જેવું ખૂલે !

મારું સામટુંય દુઃખ
જાણે વાયુનું પગલું શું આછું
હો આમતેમ ઊડે
હો ઊડે.
કે ગંધના ઘેલા પતંગિયા જેવું
આ મન મને ભૂલે !


0 comments


Leave comment