56.9 - ગીત – ૯ - મિસ જૂલિયટીનું પ્રણયગીત / રાવજી પટેલ


(મિસ જૂલિયટીનું પ્રણયગીત (હો રાજ રે હું તો તળાવપાણી ગૈતી – એ ઢાળમાં ગાવા માટે)

મારા રળજી રે અમોને કૂવે પાણી મોકલ્યાં,
અમારે ન’તું જવું ને તોય તમે ધક્કેલ્યાં !
કાળજકૂણા કાંટા વાગ્યા...

મારા રળજી રે અમારી પરવાળાની પાની,
દેડકો જોઈ ગયો ઉઘાડી – તીતીઘોડે પાડી તાલી,
કાળજકૂણા કાંટા વાગ્યા...

મારા રળજી રે કાંટા છાનામાના વાગ્યા
નબળા મેળ વગરના પાક્યા –
કાળજકૂણા કાંટા વાગ્યા...

મારા રળજી રે તમે જૈ રશિયે તાર કરાવો (કે)
ઝટઝટ ચાંદલિયો મંગાવો, મારી પાનડિયો ઢંકાવો,
કાળજકાંટા અમને વાગ્યા...
મારા રળજી રે તમારા હોઠ તણો શો હધડો,
પોપટ-પેટ કપાવી લાવો – નાજુક પાની પર બંધાવો,
કાળજકૂણા કાંટા વાગ્યા...

મારા રળજી રે વચમાં મંદિરના શ્રીજીએ
મારી પાનીને પંપાળી – ઓય મા પાંપણથી પંપાળી
કાળજકાંટા અમને વાગ્યા...

મારા રળજી રે અમારે ન’તું જવું ને તોયે તમે ધક્કેલ્યાં
કૂવે પાણી ભરવા ઠેલ્યાં – અમને કાળજ કાંટા વાગ્યા.


0 comments


Leave comment