47 - કોઈ લખો કાગળ તો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાતમને લાગી ઠેસ અમોને ફૂલ અડ્યાને કંપ !
વાટ વચાળે બેઠાં પલ બે થયો નજરનો સંપ !

થયો નજરનો સંપ અને આ વાટ ધસી થઈ ઝરણું !
અમે મટ્યા પથ્થર ને તરવા લાગ્યા થઈને તરણું !

હતા અમે મુકામ ભારનો એ ય જવાયું ભૂલી !
ભીંતે હોત ચણાયા ને અહી રહ્યાં લહરમાં ઝૂલી !

રહ્યાં લહરમાં ઝૂલી અમને સપને આવ્યા સિન્ધુ !
જોયું તો ના નીર અહીં સથવારે નભ ને ઈન્દુ !

અમને લાગી ઠેસ અમે ના મળશું કોઈ મુકામે !
કોઈ લખો કાગળ તો લખજે ‘વહી ગયાં’ ને સરનામે !


0 comments


Leave comment