50 - પિયળ તાણે કે - / ભાનુંપ્રસ્દ પંડ્યા


પિયળ તાણે કે સખી, લલાટ પે આળખતી
આવનારા અવનવા દિવસની ભાત ?
આણીપા આંગણ ગમે, કામણે ય પેલી પાનું
હું જ મને લાગું કોઈ અટપટી વાત !

પિયર ચોધાર વહી જાય કે આ આંગળીને
વેઢે ગણ્યા વરસનો નીતરે સે’વાસ !
તોડાએલું ફૂલ કો’ક હથેળીની રેખાઓમાં
ઉગાડતું જાય અણઊકલી સુવાસ !

અહીંથી આ ગાડેગાડાં ઊપડશે અબઘડી
હીબકાંની ભારોભાર લઈને હુલાસ !
ખબર ન્હોતી કે આમ લઈ જશે અચાનક
ગયાં – આવ્યાં જ્યાંથી એ આ પાદરની વાટ !

ટપકું બનીને રાતું સૈ ! તારી નજરનું
સીમમાં ખોવાઈ જશું અમે પૂરપાટ !


0 comments


Leave comment