27 - મિલમજૂરોનું સહગાન / સંજુ વાળા


હો...... રે હેતાળ હાથ ઓળઘોળ વાણામાં
તાણામાં સાટકા - સબાકા... ઓ ...હો... રે
કાંજીમાં રેબઝેબ નિતરવું ગૂંથીને

બંધાવ્યા મલમલનાં તાકા..ઓ... હો....રે
હો....રે ખટ્ટાક ખટ્ટ......ખટ્ટક.... ખટ્ટાક.... ખટ્ટ......ખટ્ટક... ખટ્ટાક.... ખટ્ટ......હો..રે

જીવતર ઝરડાતું રે સાંચાનાં તાલમાં
વાંચીએ તો વંચતા વામણા......જર્રાક.... જટ્ટ
ઉકેલો જેમ, એમ ગૂંચવાતું જાય જાણે
કાચા સૂતરના હો તાંતણા...... તડાક..... તટ્ટ
રેશમિયા ધુમ્મસમાં કેમ કરી ઢંકાશે
ઉઘાડે છોગનાં ઇલાકા... ઓ ...હો... રે
હો.....રે.... હો તાણામાં સાટકા -સબાકા... ઓ ...હો... રે
હો....રે ખટ્ટાક ખટ્ટ......ખટ્ટક.... ખટ્ટાક.... ખટ્ટ......ખટ્ટક... ખટ્ટાક.... ખટ્ટ......હો..રે

ટપકી પડે રે ઝાંખ સોંસરવું દેખવું
‘ને તાર સાથે સંધાતી સૂરતા......સટ્ટાક.... સટ્ટ
વ્હીસલમાં કેદ રહે ઝાંખું પરોઢિયું ‘ને,
ભણકારે આંચકા વછૂટતા...... ફટ્ટાક..... ફટ્ટ
રજમાં રજોટાઈ રહેવું વેંઢારીને
જીવમાં પડ્યા છે હવે આંકા ... ઓ ...હો... રે
હો.....રે.... હો તાણામાં સાટકા-સબાકા... ઓ ...હો... રે
હો....રે ખટ્ટાક ખટ્ટ......ખટ્ટક.... ખટ્ટાક.... ખટ્ટ......ખટ્ટક... ખટ્ટાક.... ખટ્ટ......હો..રે


0 comments


Leave comment