6 - ક્યાં ક્યાં ફરું? / લલિત ત્રિવેદી


હું દરશની ધખ લઈ ક્યાં ક્યાં ફરું?
આંખની ઓળખ લઈ ક્યાં ક્યાં ફરું?

આ ખખડધજ ખખ લઈ ક્યાં ક્યાં ફરું?
પંડ, હે ગોરખ ! લઈ ક્યાં ક્યાં ફરું?

હું પ્રતીતિનો પ્રતાપી રાજવી
રાખ લઈ, રખરખ લઈ ક્યાં ક્યાં ફરું?

સાચવ્યા છે તો ય પરપોટા, સ્વજન !
ટેરવાં ને નખ લઈ ક્યાં ક્યાં ફરું?

એકદંડી વક્ષની કથની લઈ
હોઠમાં અબરખ લઈ ક્યાં ક્યાં ફરું?

કેમ ઊતરે સ્પર્શ વિષકન્યાઓના?
આ ત્વચા, આ વખ લઈ ક્યાં ક્યાં ફરું?

વિષ વિષય ઋતુઓ રૂંવાટી કંપનો...
કોટિ તેત્રીસ દખ લઈ ક્યાં ક્યાં ફરું?

એક પળને પણ ન હું પામી શકું
ચોરિયાસી લખ લઈ ક્યાં ક્યાં ફરું?

મે, ૨૦૦૦


0 comments


Leave comment