95 - ગોઠ / લલિત ત્રિવેદી


ફેરે ફેરે ઠલવું પોઠ,
કેમ કરી બેસું બાજોઠ?

નામ તમારું ઘૂંટીએ, સાજન !
લોક ગણે છે અમને ઠોઠ !

કેમ કરી હું રંગુ તમને?
ગિરધર, શી રીત માંગુ ગોઠ ?

લોઢ ઊછળે લોઢ લોહીમાં
પણ, મણમણનું લોઢું હોઠ !

જે દિન નીકળ્યા તારે ગામ,
નથી ભર્યા પગલાં પારોઠ !

શબ્દ ઓગળે આંખો માંહે,
અને મૌનથી મ્હેકે હોઠ !

ગોઠે ક્યાં ને ગાંઠે પણ ક્યાં ?
તમ વિણ ક્યાં જઈ માંડુ ગોઠ ?

ઓગસ્ટ, ૧૯૯૭


0 comments


Leave comment