99 - ધજા લગ / લલિત ત્રિવેદી


ન કારણ ન લગભગ
છે ક્યાં લગનો મારગ ?

સ્મરણની લગોલગ
હતા રાતનાં ઢગ !

સતત છે આ રાત્રિ
અને બૂઝતી શગ

વટાવી દો ઊંબર
ચલો એ ધજા લગ

હજી ગુલબદન ! તું
વસે છે રગેરગ

છે કાશીની કરવત
આ બે આંખનું જગ

અહાલેક ! અહાલેક !
ભરો દૂરના ડગ...

૨૬-૦૮-૧૯૯૭


0 comments


Leave comment