46 - મંદિર ખૂલે છે / લલિત ત્રિવેદી


આ ઓમ નમ: શિવાયનો અધ્યાય છે, પ્રિયે !
આ ટેરવાં જ આપણો પર્યાય છે, પ્રિયે !

અંત:કરણમાં એવો પવન વાય છે, પ્રિયે !
જુઓ ત્વચા ધજા સમી લહેરાય છે, પ્રિયે !

અવ ટેરવાંમાં એવું કશુંક થાય છે, પ્રિયે !
કે ટેરવાંમાં ટેરવાં પડઘાય છે, પ્રિયે !

મંદિર ખૂલે છે એમ ખૂલે છે આ મન હવે
આંખો મીંચું કે શંખનાદ થાય છે, પ્રિયે !

એકસો ને આઠ વાર કદી ક્યાં રટાય છે
વચ્ચે જ ક્યાંક ધ્યાન લાગી જાય છે, પ્રિયે !

જુઓ મળી છે કેવી સમાધિની અવસ્થા
આકાશ ટેરવાંમાં ઉલ્લંઘાય છે, પ્રિયે !

વર્ષ - ૧૯૯૫


0 comments


Leave comment