39 - દેરી બનાવીએ / લલિત ત્રિવેદી


આ ટેરવાંની ટોચ પર દેરી બનાવીએ
ને ૧૦૮ મણકાઓને એમાં સ્થાપીએ

નાડી નીતારીએ નમ: દોરો રચાવીએ
ચોરાસી લાખ જન્મની માળા પરોવીએ

અવરોધ જન્મોજન્મનાં રસ્તામાં પડ્યા છે
દોરાથી આરપાર હવે કેમ પહોંચીએ ?

મણકાના શિખર પર તો પછી પહોંચશું પ્રિયે !
આ મનથી ટેરવાં સુધીની ખીણ વટાવીએ

એકસોને આઠ વાર અટકીએ ફરી ફરી
એકસોને આઠ વાર આ હોવાને ત્યાગીએ

થોડાક સ્પર્શ ઓમ નમ: શિવાય છે પ્રિયે !
કે આંગળીમાં આંગળી, ચાલો પરોવીએ

વર્ષ - ૧૯૯૫


0 comments


Leave comment