98 - સૈંયા / લલિત ત્રિવેદી


કરો ખમૈયા
કહાં હો, સૈંયા ?

જણસ, રમૈયા !
છે ભુલભુલૈયા

દશે દુવારે
ખડા સિપૈયા !

નુરતસુરત શું ?
હું ઠાગાઠૈયા !

ધમણ, પવન તન
તુમુલ છે, મૈયા !

ફિરત ફિરત હું
પકડ લે બૈયા !

ત્રિવિધ તપીએ
અમે જપૈયા !

ક્યાં સચ હૈ,
સાહિબ ?
મીરાં ? કનૈયા ?

૩૧-૦૮-૧૯૯૭


0 comments


Leave comment