25 - આજ મેં તો દીઠા વ્હાલાને વાટ વહેતાં; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી


આજ મેં તો દીઠા વ્હાલાને વાટ વહેતાં;
નેણાં રોક્યા નથી રહેતાં રે બેની.... આજ° ટેક.

પાઘડી બાંધી છે ત્રિલોક થકી ન્યારી;
ધીરજ રહેતી નથી મારી રે બેની.... આજ° ૧

ચોળ રંગીલો રૂડો મોલીડાનો છેડો;
ભૂલી ભાળીને જળબેડો રે બેની.... આજ° ૨

ટુણાં ભર્યા છે એને ફૂલડાંને તોરે;
મનને તાણે છે જોરે જોરે રે બેની.... આજ° ૩

બ્રહ્માનંદનો વહાલો કુંજનો વિલાસી;
હૈડે વસી છે એની હાંસી રે બેની.... આજ° ૪


0 comments


Leave comment