32 - શોભે માથે તોરા આવોને ઓરા રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી


શોભે માથે તોરા આવોને ઓરા રે,
ધીરે ગાતા રંગના રાતા.... છોજી° ૧

કોટે પરવાળા લાગે છે રૂપાળા રે,
નેણું ગેરી લાલજી લેહેરી.... છોજી° ૨

શ્યામ સલુણા નેણુંમાં ટુંણા રે,
વ્રજ દાણી હું લોભાણી.... છોજી° ૩

બ્રહ્માનંદ વારું તન મન મારું રે,
તમ માથે સદા મારે સાથે.... છોજી° ૪


0 comments


Leave comment