20 - જિંદગી /શૂન્ય પાલનપુરી


છે તમારી કે ન મારી જિંદગી,
મોત કેરી છે ખુમારી જિંદગી.

સ્મિત છે મોં પર ને અશ્રુ આંખમાં,
પ્રેમ ! જોઈ લે અમારી જિંદગી !

ઝંખનાથી ગમ, ને ગમથી વ્યગ્રતા,
વાત ખેંચીને વધારી જિંદગી.

સુખ વળી અળગું થયું છે દુઃખ થકી ?
જા રે જા ! અક્કલની મારી જિંદગી !

ડગલેપગલે ઝાંઝવાનાં જળ મળે,
હાય તૃષ્ણા ! છે ઠગારી જિંદગી.

જીત કૈં ભારે પડી ગઈ પ્રેમની,
દર્દની પીડાથી હારી જિંદગી.

મોત સાથે તો રમત હોતી હશે ?
તું યે કેવી છે નઠારી જિંદગી !

છે અહીં વિશ્વાસ, ત્યાં વિશ્વાસઘાત,
એક એની, એક મારી જિંદગી.

ઠોકરોમાં ઉન્નતિ છે ભાગ્યની,
ચાલ ના પગલાં વિચારી જિંદગી.

રાત દિવસ એ જ ચક્કર કાળનું !
શૂન્ય વીતી એકધારી જિંદગી.


0 comments


Leave comment